Broddgaltafræðsla

sturlaðar staðreyndir

Broddgeltir eru bannaðir í arizona,californiu,georgia,pennsylvainia,hawaii og new york.

Broddgeltir eru með mjög lélega sjón svo þeir treysta á heyrn og sjón.

Broddgeltir eru með mjög sterkt ónæmiskerfi fyrir eitri úr snákum. til að fá bröddgölt kjörinn

Einu sinni var reuynt að fá bröddgölt kjörin á alþingi

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.