MEDELVÄRDE dAVID LANCELOT SJÖVALL [åk 4-6]

Varför används medelvärde?

Varför använder vi oss av något så konstigt som medelvärde? För det första så använder man många ord för medelvärde (kärt barn har ju många namn)… Här är några vanliga ord som används för medelvärde:

 • genomsnitt
 • i medel
 • i snitt

Ordet medelvärde förekommer ofta i tidningar, i skola, i nyheter, hos skolsyster, m.m. Här är några exempel:

En skolsyster eller en skolläkare kan prata om t.ex. medellängd eller medelvikt för olika åldrar.
 1. I skolan används t.ex. medelvärde när man pratar om provresultaten i en klass. Då pratar om hur genomsnittsvärdet/medelvärdet blev för klassens provresultat.
 2. Hos skolsyster kanske du någon gång varit och vägt eller mätt din längd. Då brukar skolsyster prata om ett medelvärde för vikt eller längd.
 3. Medellivslängd pratar man om i vissa fall när man t.ex. vill jämföra hur gamla de flesta människor i ett land kan bli. Det betyder inte att alla människor blir så gamla - en del lever längre liv medan andra lever kortare liv, men i snitt lever de flesta i t.ex. Sverige till ca 80 års ålder.
 4. De flesta kvinnor får i snitt/i medel oftast lägre lön än män i Sverige.
Mannen på bild väger 82,1 kg vilket är väldigt nära medelvikten för män i Sverige.

Exempel 1 - medelvärde

Du läser din favoritbok. Boken har totalt 24 sidor. Du läser klart boken på 4 dagar.

 • Dag 1: du läser 4 sidor
 • Dag 2: du läser 6 sidor
 • Dag 3: du läser 8 sidor
 • Dag 4: du läser 6 sidor

FRÅGAN: Hur många sidor om dagen har du läst i genomsnitt/medelvärde under dessa fyra dagar?

LÖSNINGEN:

 1. Lägg ihop antalet sidor som du läst.
 2. Dela summan du får med antalet dagar som du läst.

4 sidor + 6 sidor + 8 sidor + 6 sidor = totalt 24 sidor

totalt 24 sidor / 4 dagar = 6 sidor

SVARET:

I medelvärde har du läst 6 sidor / dag.

Uppgifter att räkna själv

1. Du har några sidor i läxa till nästa vecka. Första dagen läser du 3 av sidorna. Andra dagen läser du 5 sidor. Tredje dagen läser du 4 sidor. Hur många sidor har du läst i genomsnitt/medel dessa dagar?

2. Räkna ut medelvärdet av:

 • a) 10, 12, 8
 • b) 5, 15, 7, 13
 • c) 3, 2, 11, 7, 2

3. Leon och hans fyra kompisar spelade ett spel. Såhär många poäng fick alla:

 • Leon: 16 poäng
 • Alexander: 11 poäng
 • Neo: 17 poäng
 • Vincent: 15 poäng
 • Theo: 6 poäng

Hur många poäng fick Leon och hans kompisar i genomsnitt?

Created By
David Sjövall Lancelot
Appreciate

Credits:

Created with images by Neville Wootton Photography - "Just off the main streets of Hanoi the old ways still go on" • EaglebrookSchool - "Eaglebrook_School_Fall_2013_Play20131016_3454" • Magnus D - "Bathroom scale" • DariuszSankowski - "knowledge book library"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.