Loading

Motocykliści na Harley'ach w SP 247

Tak wyglądały zajęcia z Harleyowcami w SP 247 w klasach gimnazjalnych. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w pogadance na temat bezpieczeństwa, a potem rozwiązywali test z przepisów ruchu drogowego i oglądali motocykle.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.