Fair play Het is heel belangerijk om respect te hebben tegen De tegensElers

Gemaakt door: Mick & Marijn

De gezondheid is heel belangerijk. Heb altijd respect voor je tegen spelers
We willen antuurlijk winnen, maar als we verliezen accsepteren we dat
Je moet altijd respect hebben tegen de scheidsrechter
We probeeren de tegen speler te kalmeeren en als hij dat niet wil mag hij even afkoelen
Elkaar handen geven, feliciteeren, eerlijk zijn en elkaar niet expres blesseren
Liegen, vechten, valsspelen en expres bleseren

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.