Italië

Italië is een zuid-europees land.

Italië is een toeristische land die gemiddeld per jaar 50.5 miljoen bezoekers ontvangt. De toerisme in Italië is een van de belangrijkste deel van de economie.

Italië is het vierde land die het meest gebruik maakt van toerisme.

De bekende toeristische attracties zijn bv. De Colosseum of de kanalen van Venetië.

Credits:

Created with images by Grace.Donaghue - "Colosseum Rome" • kgorz - "the coliseum rome monument"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.