Conte De Nadal Patricia Pina 9e

Resum

Aquesta historia tracta de jn home, no li agrada Nadal, la familia, amics, etc. Sempre està amargat, la nit de Nadal a Scrooge es apareixen tres fantasmes de diferents épocs, una del passat, una altra del present i finalmente del futur. Després de les tres aparicions, se da compt de que no puc estar amargat sempre, i al altre dia cambia completament, a una persona mes agradable i felicitant el Nadal a tot el mon.

Fantasma del Passat.

El fanasma del passat apereix per a ensenyar al home com eren les Nadals antes, i lo felices que eren.

Per a està apariçó he elegit coger este dibuix, perque es puc ver lo feliç que era i lo bonic que era tot.

Fantasma del Present

El fantasma del ñresent, li va ensenyar com es tot en la Nadal del present, i lo amargat que era.

He elegit este dibuix, per a ensenyar com trist, o amargat es comparat amb altres families.

Fantasma del Futur

El fantasma del futur, li ensenya com serà la seua vida si continúa send así de amargat i malo, su vida serà triste i no molt bona.

Per a este moment en la historia he decidit cogir este emoji, que expresa la tristeza, i lo mal que el home lo va passar vint aixó.

Un Conte de Nadal expresa diferents temps i com una persona puc cambiar, els dibuixos que he elegit, expresen com se va sentir o com es el moment en el que està el home amb el fantasma.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.