AAUC AGURPACIÓ ARQUITECTES

Un nou espai de comunicació, d’actes i activitats que organitzem des de l’AAUC, així com d’altres esdeveniments dels quals fem difusuió.

Un nou espai de servei, on es facilita l’accés i la consulta als diferents tipus d’informació professional que l’AAUC ofereix als seus membres.

Un nou espai col·lectiu, en el que us convidem a col·laborar de diverses maneres: redactant articles d’opinió, crítica, comunicació, novetats, curiositats, iniciatives, etc. que considereu d’interès general; o simplement enviant suggeriments al blog i a l’AAUC.

De manera que pugui esdevenir en un instrument útil, on poder compartir i reflexionar, respecte allò que ens uneix, el nostre interès i preocupació per la ciutat i el territori.

Singapore, From Little Red Dot To Big Green Dream

Acte d’Investidura Doctor Honoris Causa Juli Esteban i Noguera pdf

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.