Her y DDraig

Yn ddiweddar, lansiodd Chwaraeon Cymru Her y Ddraig.

Cwrs rhwystrau yw Her y Ddraig sydd yn profi eich sgiliau corfforol sydd yn llawn egni a hwyl.

Bydd y cyfranogwyr yn cystadlu yn erbyn y cloc, ac yn sgorio pwyntiau am answadd a chyflymder eich perfformiad.

Mae yno naw her egniol:

Rhediad T
Y Fainc Cydbwysedd
Driblo Pêl Fasged
Taflu dros Ysgwydd
Patrymau Neidio
Ystwyther Craidd
Dal o Adlamiad
Smotyn Siglo
Sbrint

Nod Tîm Chwaraeon Ysgolion Conwy yw i weithio mewn perthynas â'u hysgolion i brofi nifer o ddisgyblion 5,6 a 7. Bydd y data a gesglir yn caniatáu i gynllunio ac ymyriadau i ganiatáu i'r holl blant a phobl ifanc Conwy meddu ar y sgiliau perthnasol sydd eu hangen i fod ‘Wedi Gwirioni Ar Chwaraeon am Oes’.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.