Digiloo 30# 1v tiimi helsinki

1v-Hki-tiimissä niin ohjaajien kuin opeopiskelijoiden kesken koettiin tarvetta saada MALLEJA osaamiskansioista - ettei jokaisen tarvitse keksiä pyörää uudelleen. Niinpä keräsimme AmO-opiskelijoiden lv. 2016-17 osaamiskansioista oheen joitakin malleja. Niitä on tehty Googlessa, Trellossa, ihan Wordillä, kyvyt.fi:ssä jne. Ohessa joitakin esimerkkejä myös muille hyödyksi. Ja tietenkin: niiden levittämiseen on pyydetty opeopiskelijoilta lupa.

Alla oleva osaamiskansio on tehty Blogspotilla (päiväkirjana):

Google Drive:

Prezi, jossa ääntä, kuvia, videoita ja linkkejä:

Word-taulukko:

Osaamiskansioon upotettu Prezi, jossa kriteerit on avattu miellekarttoihin (SimpleMind-ohjelmalla):

Kyvyt.fi (löytyy Moodlesta):

Kotisivu WiX:llä:

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.