góry pasja, natura

Karkonosze urokliwe miejsca pełne niepowtarzalnego klimatu i uroku

Miejsca do których się wraca.

Jest czas na wysiłek fizyczny ale i to chwila dla strawy duchowej

SAMOTNIA niepowtarzalne miejsce w górach

To w tych górach kręcono "Wiedźmina"

Credits:

Created with images by Olgierd Pstrykotwórca - "Polana, Karkonosze Mountains" • michal.herl - "Przełęcz Karkonoska" • krzysiupra - "trail white the stones" • Iga S. - "Karkonosze 2013" • Diestl - "slope"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.