การเปลื่ยนแปลงพฤติกรรม

การเปลื่ยนแปลงพฤติกรรมการมาเรียนสาย
นาย เมธาสิทธิ์ เอี่ยมพร เลขทะเบียน 570112010075
พฤติกรรมก่อนการเปลื่ยนแปลง

มีอุปนิสัยที่ขาดเรียนบ่อย ไม่สนใจการเรียน ไม่รับผิดชอบตัวเอง ไม่ทำงานที่ครูให้ทำ เช่นวิชา วิจัยเบื้องต้นที่ขาดเรียนบ่อย จึงทำให้มีผลการเรียนที่ไม่ดีเท่าที่ควรทั้งนี้ผมจึงเห็นถึงปัญหาดังกล่าวในฐานะที่เป็นเพื่อนกันจึงต้องตักเตือนกัน ช่วยตามงานให้ ตลอดจนบางครั้งก็ติวให้ก่อนสอบ เพื่อให้นนท์มีผลการเรียนที่ดีขึ้น และมีพฤติกรรมการขาดเรียนน้อยลงเพราะการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตของเราทุกคน และเป็นสิ่งที่ทุกคนแสวงหาองค์ความรู้เพื่อมาใช้ในการดำเนินชีวิต การทำงาน และการสร้างความสำเร็จให้กับชีวิตของ เราทุกคน

ระยะที่1เหตุผลและเป้าหมาย

บุคคลที่ต้องการ make a difference :มีอุปนิสัย บุคลิก ที่มีพฤติกรรมที่มาเรียนสายและไม่ตั้งใจเรียนบ่อยครั้งและไม่ค่อยมีสมาธิในเวลาเรียนเพราะชอบเล่นโทศัพท์จึงทำให้คะแนนสอบออกมาในแบบที่น้อยเป็นเพราะผลของการมาเรียนสายขาดเรียนบ่อยครั่งจึงทำให้ไม่เข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนและการที่ไม่ตั้งใจเรียนหนังสือไม่มีความอดทนในการเรียนและการขาดวินัยในตัวเองจึงทำให้ผลการเรียนในทุกๆวิชาผลออกมาไม่เป็นแบบที่คิดไว้

สภาพปัญหาก่อนการพัฒนา คือ การที่เรานอนดึกเกิดจากการเล่นโทสัพท์จนดึกจนเกินไปจึงทำให้มีการพักผ่อนไม่เพียงพอทำให้เราอ่อนล้าเพลียและมีส่วนทำให้เรานั้นตื่นสายแล้วทำให้รู้สึกขี้เกรียดในการมาและมาเรียนไม่ทันและทำให้เรานั้นไม่ตั้งใจเรียนและทำให้คะแนนสอบนั้นค่อนข้างไม่ดีนักเกรดเฉลี่ยที่ออกมาก็ต่ำกว่าเกณฑ์ที่วางไว้

บันทึกพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลง

ในช่วง1เดือนแรก ปัญหามาเรียนสายน้อยลง แต่ยังคงมีการมาสายอยู่บ้าง

มีคะแนนสอบที่ดีขึ้น เช่นทำคะแนนวิชาสื่อสารมลชนได้ 23/30 คะแนน

ตลอดการเรียนทำให้มีงานส่งเยอะมากขึ้นและมีคะแนนเก็บมากกว่าเดิม

มีส่วนร่วมในการทำงานกลุ่มมากขึ้น

ผลจากการพัฒนา

ปัญหาการมาเรียนสายน้อยลง แต่บางครั้งก็ยังมาสายอยู่

มีการเข้าเรียนบ่อยขึ้นถึงแม้บางครั้งไม่มาเรียนแต่ปัญหาดังกล่าวก็ลดลง

มีเกรดที่เยอะกว่าเดิม

Credits:

Created with images by Christian_Birkholz - "flowers flower fiore"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.