Alan Turing 1912-1954

Korte Fakta

Født: 23 juni i 1912

Død 27 juni i 1954 (41 år)

Kjent for å ha knekt Enigma (en tysk krypterings metode)

Alan ga ut en bok med navnet Computing machinery and intelligence

Computing machinery and intelligence

Familie

Far: Julius Mathison Turing

Mor: Ethel Sara Stoney

Søsken: John Turing

Yrke

Alan Mathison Turing var en britisk matematiker, logiker, kryptoanalytiker, filosof, pionér innen informatikk, matematisk biolog og langdistanseløper

Død 27 juni i 1954 (41 år)

Han var homosexuell og i 1943 var dette forbot i Storbritannia

Hvis man var homosexuell på den tiden ble man sett på som psykisk syk

Alan Turing kunne velge mellom kjemisk kastrering eller fengsel for resten av livet

Alan valgte kjemisk kastrering sånn at han kunne jobbe videre.

Created By
Kianosh F. Solheim
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.