Prins Eugen och hans impressionism

Konsten att fånga ett ögonblick och få känslor och tankar att börja flöda i åskådaren är det som impressionister aspirerar att göra.

Art is not what you see but what you make others see.-Edgar Degas

Prins Eugen av Sverige

Dessa två konstverken är båda gjorda av prins Eugen, På balkongen är gjord 1888 och Våren är gjord 1891. Han hade då studerat i Paris under Bonnat och Chavannes sedan återvänt till Sverige där han blev antagen till Konstakademin i Stockholm. Han lärde sig av många konstnärer för att lära och kombinera dessa tekniker för att få fram de perfekta målningarna.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.