Electroliza Apei Materiale și teste

Electroliza

Electroliza este un proces fizico-chimic, complex ce are loc la trecerea curentului electric prin topitura sau soluţia unui electrolit şi constă în migrarea ionilor la electrozi, descărcarea (neutralizarea) ionilor la electrozi şi formarea moleculelor stabile.

Folosiți-vă de materialele de mai sus, iar apoi rezolvați testul de evaluare! Succes!

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.