Fortepiany naprawa i strojenie

Czasem bywa ciężko, artyści śpiewają dwa, trzy utwory i mogą iść się ogrzać, my jesteśmy na scenie lub za nią cały czas. Niektórzy moi koledzy zakładają bieliznę narciarską, ja staram się być po prostu twardy :), wspomagamy sęię gorącą herbatą. Na scenie są ciepłe nawiewy, które trochę ułatwiają, jednak to suche, gorące powietrze bywa zabójcze dla głosu, ale coś za coś.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.