Type:Rider de opdracht

Ik vind dit een mooi lettertype vanwege dat de tekst een romeins gevoel geeft en dat is dan ook de bedoeling.

Ik vind dit een goed lettertype voor iets met een begin van de industrieele evolutie en past er goed bij.

Ik vind dit een goed lettertype want het is niet moeilijk om te lezen maar het is anders dan normaal waardoor ik het goed vind passen bij het level.

Ik vind dit een goed lettertype voor een oude krant want dit soort lettertype's werden vroeger ook namelijk veel gebruikt voor de krant.

Dit lettertype past goed bij dit level vanwege dat je in een computer level zit en dan veel pixel letters ziet. en doordat je dat ook terug kan zien in de letters geeft je dat extra gevoel dat je erin zit.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.