Atoms

Dalton

Model de Dalton

La matèria estava dividida en partícules que amb l'ull no es podien veure .i tots els àtoms de la mateixa massa són iguals, si són de diferent massa dels àtoms també seran diferents .los àtoms es poden unir. Els àtoms es poden dividir o ajuntar però mai crear o destruir .tampoc de poden transformar en àtoms d'altres matèries.

thomsom

Model de Thomsom

La càrrega negativa total dels electrons és igual a la càrrega total positiva de l'esfera va deduir que l'àtom era neutre

rutherford

Model de rutherford

Al nucli de l'àtom es concentra gairebé tota la massa d'aquest i té carrega positiva, l'escorça gira al voltant del nucli escrivint orbites circulars

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/atomo/modelos.htm

https://www.tplaboratorioquimico.com/quimica-general/teoria-atomica/los-modelos-atomicos.html

http://rabfis15.uco.es/Modelos%20at%C3%B3micos%20.NET/modelos/MAtomicos.aspx

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.