CVO Skool Pretoria Dankbaarheidsfees vir 25 jaar op 25 Maart 2017!

Prof. Alkmaar Swart, stigter van CVO Skool Pretoria. Ons eer sy nagedagtenis.

CVO Skool Pretoria! Van kleintyd af speel ons saam en bou ons vriendskapsbande! Kom soek mekaar op en loop mekaar raak DV op Saterdag 25 Maart 2017!

Registreer aanlyn op CVO Skool se webblad by https://www.cvopta.co.za/index.php/cvopta25 vir volledige inligting en betaal jou toegangskaartjie voor 27 Februarie 2017 om vir afslag te kwalifiseer!

Voorbeeld van 'n toegangsbewys

Kom groet jou onderwyser. Oor 25 jaar het toegewyde personeel die pad saam met ons gestap!

Kom herleef die goeie ou dae!

Man en muis neem altyd deel!

Van klein tot groot...

...en van toeka tot nou!

Personeel en ouers wys hul slag!

Hardloop Boetieeee!!!!!!

Daar is nooit 'n tekort aan aanmoediging nie!

Kom deel in die vreugde! Ons sien jou by die Dankbaarheidsfees op Saterdag 25 Maart 2017!

Reg van toegang voorbehou.

Created By
Johan Reynders
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.