การสำรวจความคิดเห็นประชาชนในเรื่องคุณธรรม ความเป็นพลเมืองในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

ท่านคิดว่า ประชาชนเป็นพลเมืองที่พร้อมเป็นกำลังขับเคลื่อนประเทศได้หรือไม่

ได้ เพราะพลเมืองและเยาวชนถือเป็นกำลังหลักในอนาคต ที่จะกำหนดทิศทางของประเทศชาติบ้านเมือง ฉะนั้นค่านิยมที่ดีงามจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องปลูกฝังและถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่ เช่น สอนให้เด็กรู้จักเสียสละ เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ มีความรับผิดชอบ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ตั้งมั่นทำความดี มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติภารกิจส่งต่อความดีให้ผู้อื่นต่อไป ซึ่งหากทำได้ สิ่งเหล่านี้จะติดตัวพวกเขาเติบโตเป็นพลเมือง ก่อนก้าวขึ้นไปขับเคลื่อนประเทศชาติทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างมั่นคง

เรามีแนวทางอย่างไรเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ

การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน และต้องมีการเปิดโอกาสให้แก่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาของประชาชนเอง การดำเนินงานต่างๆภาครัฐก็ต้องเปิดเผยข้อมูลแก่ประชาชนให้ได้ทราบโดยทั่วกัน

ท่านคิดว่า เราสามารถนำหลักคุณธรรมไปใช้ในการพัฒนาการบริหารงานภาครัฐได้อย่างไร

นำคุณธรรมใช้ได้กับการปฏิบัติงานของภาครัฐ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันมั่นเพียร คุณธรรมในการทำงาน ลักมาษณะนิสัยที่ดีที่ควรประพฤติปฏิบัติในการหน้าที่ คุณธรรมสำคัญที่ช่วยให้การทำงานประสบความสำเร็จมี เป็นกฎเกณฑ์ที่เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในหน้าที่ที่ดีงามเหมาะสม เพื่อความสำเร็จ ความสันติสุขแห่งตนเองและความสงบเรียบร้อยของประชาชนคุณธรรมสภาพคุณงานมความดีและความถูกต้องในการแสดงออกทั้งกาย วาจา และใจของแต่ละบุคคลซึ่งยึดมั่นไว้เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติจนเกิดเป็นนิสัยและสามารถนำไปพัฒนาในการปฏิบัติงานในการบริหารภาครัฐได้

การทำงานชิ้นนี้ทำให้ท่านได้เรียนรู้อะไร

ทำให้เรารู้ถึงการที่ประชาชนในพื้นที่ว่ามีส่วนร่วมในการทำแบบสอบถามว่ามีความร่วมมือมากน้อยเพียงไหน และยังทำให้เราได้เรียนรู้ถึงอุปสรรค์ในการดำเนินงานได้รู้ถึงความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ว่ามีการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ยังไงประกอบอาชีพไรเป็นหลัก อีกทั้งนี้ยังทำให้เรารู้ว่าในการทำแบบสอบถามในครั้งนี้ทำให้รู้ถึงว่าประชาชนในแต่ละเขตมีการแสดงว่าคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของภาครัฐอย่างไรบ้าง

Credits:

Created with images by HypnoArt - "countryside tree landscape" • Wow_Pho - "yellow natural flower" • Andodo - "flower nature flora" • esiul - "insect plant nature" • javilesra - "fish sea animals"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.