Loading

De Utrolige Årene - en programserie for barn, foresatte og ansatte i skole, SFO og barnehage. ÅRSMELDING 2019

Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Nøkkelinformasjon om De Utrolige Årene

De Utrolige Årene (DUÅ) er en programserie med åtte ulike moduler. Det overordnede målet med programserien er å fremme gode og utviklingsstøttende relasjoner mellom barn og nære voksne både hjemme og i skole, SFO/AKS og barnehage, fremme positivt samspill mellom barn, samt å forebygge eller behandle atferds- og sosiale vansker hos barn. Målgruppen er barn i alderen 0-12 år. Programserien er utviklet av dr. Carolyn Webster-Stratton, professor emeritus ved University of Washington, Seattle, USA og administreres i dag av ©The Incredible Years®, USA.

Noen av programmene er universalforebyggende, andre er målrettet forebyggende, andre igjen er indikerte tilbud i førstelinjetjenestene, mens de resterende er tilrettelagt for behandling av atferds- og sosiale vansker hos barn i andre- og tredjelinjetjenesten.

De Utrolige Årenes programmer bygger på bred internasjonal forskning og kan vise til strenge dokumentasjonskrav for effekt. Helsedirektoratet anbefaler DUÅ som forebyggende tiltak, som behandlingstiltak for barn og unge med atferdsproblemer og som støttende tiltak i behandling av ADHD. Se Helsedirektoratet sin hjemmeside for mer info.

©The Incredible Years®

De Utrolige Årene i Norge- et samarbeid mellom fire regionale kunnskapssenter

Regionalt kunnskapssenter for barn og unges psykiske helse (RKBU) Nord (UiT), RKBU Midt-Norge (NTNU), RKBU Vest (NORCE), og Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) Øst og Sør samarbeider om implementeringen av DUÅ i Norge. DUÅ finansieres av Helsedirektoratet via de fire regionale kunnskapssentrene.

DUÅ-Norge er én programtilbyder med én enhetlig ledelse som er hovedansvarlig for opplæring, veiledning og implementering av DUÅ på landsplan. DUÅs ledelse utarbeider årlige budsjetter, justerer langtidsplaner og forvalter dette i samarbeid med RKBU-enes og RBUPs ledelse. DUÅs tilbud og aktivitet sees under ett og tilbys via én samlende webside; http://dua.uit.no/

Økonomi

DUÅ hadde i 2019 driftsinntekter på knapt 13 millioner fra rammetilskudd fra Helsedirektoratet, via RKBU Nord, RKBU Midt-Norge, RKBU Vest og R-BUP Øst og Sør, ca. 300.000 kr ekstra i bidrag fra sentrene, samt ca. 200.000 kr via eksternfinansiering.

Personal

DUÅ hadde totalt 10,5 stillingshjemler i 2019:

 • faglige medarbeidere 8 årsverk (trainer, mentorer og DUÅ-veiledere)
 • administrative medarbeidere 2 stillingshjemler (stab). Noen av DUÅs stillingsprosenter var vakante deler av året

Faglig varierende stillingsbrøker

 • 2 trainere i Foreldreprogrammene
 • 3 mentorer i Foreldreprogrammenene
 • 1 mentor i Skole- og barnehageprogrammet
 • 2 mentorer for Dinosaurskole i smågrupper
 • 2 mentorer i Dinosaurskole i klasserom, SFO og barnehage
 • 1 mentor i opplæring i foreldreprogrammene
 • 1 mentor i opplæring i Skole- og barnehageprogrammet
 • 1 mentor i opplæring i Dinosaurskole i klasserom, SFO og barnehage
 • DUÅ-veiledere engasjert for regionale oppdrag, som samlet tilsvarte ett årsverk.
 • 1 prosjektmedarbeider
 • 1 universitetslektor

Administrativt

DUÅ hadde to årsverk fordelt på fire personer i stab henholdsvis ved RKBU Nord, RKBU Midt-Norge, RKBU Vest og R-BUP Øst og Sør. Ett supplerende årsverk var knyttet til universitetsutdanningen DUÅ-foreldreveiledning 3-12 år ved UiT.

De Utrolige Årene 2019

Stab 2019

 • Drift- og implementering, Andrea Jennerwein, RKBU Nord
 • Drift- og implementering, Torunn Jenssen, RKBU Midt-Norge
 • Drift- og implementering, Eva Schaathun, RKBU Vest
 • Drift- og implementering, Reidunn Hallen, RBUP Øst og Sør
 • Prosjektmedarbeider, Eli Føleide
 • Universitetslektor, Jeanette Solbakken
 • Studiekonsulent, UiT, Kjærsti S. Magnussen

Lederteam De Utrolige Årene Norge

 • Siri Gammelsæter, faglig leder, trainer, mentor Foreldreprogrammene
 • Bjørn Brunborg, implementeringsleder, mentor, Foreldreprogrammene
 • Oddbjørn Løndal, administrativ leder, mentor, Dinosaurskoleprogrammene
 • Anne Andersen, senterrepresentant, R-BUP Øst Sør

Mentorer

 • Monica Sture, Foreldreprogrammene
 • Sigrid Ness, Foreldreprogrammene
 • Hilde Mortensen, Foreldreprogrammene og Skole- og barnehageprogrammet
 • Kari Walmsness, Dinosaurskole i smågrupper
 • Janne Evertsen, Dinosaurskoleprogrammene

Mentorer i opplæring

 • Stein Grøndalen, Skole- og barnehageprogrammet
 • Ty Rivå, Foreldreprogrammene
 • Morten Haaland, Dinosaurskole i klasserom, SFO og barnehage

DUÅ veiledere

 • 11 veiledere i Foreldreprogrammene
 • 8 veiledere i Skole- og barnehageprogrammet
 • 12 veiledere i Dinosaurskole i klasserom, SFO og barnehage

Aktivitetstall for 2019

I 2019 har det vært opplæringer i følgende DUÅ-program:

Videreutdanning i De Utrolige Årene

Nytt kull på videreutdanningen i DUÅ foreldreveiledning 3-12 år startet i januar i Bergen, med 39 nye studenter fordelt på to workshops. Av disse ble 22 opplært i DUÅ-foreldreveiledning 3-6 år (5 av deltakerne var ikke studenter). Og 17 studenter ble opplært i DUÅ-foreldreveiledning 6-12 år (1 av deltakerne var ikke student).

De nye studentene/gruppelederne kommer fra 10 BUPer: BUP Tromsø, BUP Silsand, BUP Sandnessjøen, BUP Trondheim, BUP Voss, BUP Åsane, BUP Øyane, BUP Sentrum, BUP Stord og BUP Oslo Nord, samt fra Helse-Stavanger og fra Helse-Fonna (tilknyttet autismeteam). Og fra 8 kommuner; Vågan, Trondheim, Karmøy, Sandnes, Ringerike, Færder, Asker og Oslo.

Bilde til høyre: Utdeling av diplom til gruppeledere som har fullført videreutdanningen i foreldreprogrammene. Foto: Bjørn Brunborg, RKBU Vest, NORCE.

I Dinosaurskole i klasserom, SFO og barnehage ble det opplært nye gruppeledere i ni kommuner; Verdal, Øygarden, Fjell, Austrheim, Radøy, Os, Karmøy, Asker og Oslo. I tillegg deltok det tre gruppeledere fra Herning i Danmark.

I Dinosaurskole i smågrupper er det opplært nye gruppeledere i 2 BUPer; BUP Tromsø og BUP Oslo Nord, og fra Levanger kommune.

I Skole- og barnehageprogrammet ble det opplært nye gruppeledere i fire kommuner; Fedje, Lindås, Fusa og Oslo.

Siden oppstart i 1999 og ut 2019 har ca. 2200 ulike fagfolk deltatt på workhops innen programserien. Mange av fagfolkene har kompetanse i flere av programmene, og representerer totalt ca. 2700 deltakere i workshop fordelt på alle programmene.

Nye gruppeledere i Dinosaurskole-programmet fra Slågstemmen barnehage, Karmøy. Foto: Oddbjørn Løndal, RKBU Nord, UiT Norges arktiske universitet.

DUÅ-opplæringer i tidsperioden 2004 – 2019

Pr. 31.12.2019 var det totalt 273 sertifiserte gruppeledere innen DUÅ fordelt på alle programmene; 152 gruppeledere i foreldreprogrammene, 56 gruppeledere i Dinosaurskoleprogrammene og 65 gruppeledere i Skole- og barnehageprogrammet. I tillegg var mange gruppeledere i sertifiseringsprosessen ved slutten av året.

Oversikt over DUÅs gruppeaktiviteter pr. 31.12.2019

Nasjonale fagdager – DUÅ Norge 20 år

Foto til høyre: Karmøy kommune ble kåret til årets DUÅ organisasjon. Anne Berit Nyvoll (t.v) og Nina Hegglund, rådgivere i Karmøy kommune mottok prisen fra Bjørn Brunborg i DUÅ Norge.

De Utrolige Årene 20 år i 2019

I 2019 var det 20 år siden de første DUÅ gruppene startet opp i Norge, og dette ble markert 9. og 10. april i Bergen med både fagdag om Skole- og barnehageprogrammet og jubileumskonferanse for hele DUÅ. Til sammen deltok ca. 360 deltakere fra hele landet på de to arrangementene.

På bildet ser du professor Frances Gardner, University of Oxford, UK som presenterer forskning om nytteverdien av DUÅ-foreldreveiledning på tvers av landegrensene i Europa. Foto: Bjørn Brunborg.

På programmet til fagdagen for Skole- og barnehageprogrammet ble funn fra evalueringen av DUÅ’s Skole- og barnehageprogram presentert av professor May Britt Drugli (bildet), RKBU Midt-Norge, NTNU og førsteamanuensis Merete Aasheim, RKBU Nord, UiT Norges arktiske universitet. I tillegg stod dr. Elizabeth Nye, University of Oxford, og Stein Grøndalen, lærer og spesialpedagog, Brusetkollen skole- og ressurssenter for det faglige innholdet på fagdagen.

På DUÅ sin 20 års jubileumskonferanse, viste professor Frances Gardner, University of Oxford, til nytteverdien av DUÅ-foreldreveiledning på tvers av landegrensene i Europa, et resultat av forskning utført i ca. 10 europeiske land. På programmet videre stod disse ressurspersonene for det faglige innholdet: Willy-Tore Mørch, professor emeritus, Dr. Caroline White, Manchester University Hospitals, Svanaug Lunde, Universitetslektor, Læringsmiljøsenteret ved Universitet i Stavanger og Morten Haaland, barnehagelærer, Marihøna barnehage.

På bildet ser du administrativ leder, Oddbjørn Løndal sammen med dukka Willy Problemløser. Foto: Bjørn Brunborg.

I tilknytning til fagdagene ble det arrangert veiledninger i tre av DUÅ’s programmer og DUÅ-veiledning i ADHD-protokoll. I tillegg ble også det Europeiske nettverksmøtet i De Utrolige Årene (EIY) arrangert i Bergen denne uken.

På bildet ser du mentor Dinosaurskolen i smågrupper og Dinosaurskole i klasserom, SFO og barnehage, Janne Evertsen.

Foto: Bjørn Brunborg.

Veiledning

Foto: Mostphotos

Studentene på DUÅs videreutdanning har i løpet av 2019 mottatt seks veiledninger av DUÅ-veiledere, i tillegg til minst tre mentorveiledninger.

Erfarne gruppeledere i alle programmene hadde tilbud om to - fire mentorveiledninger i løpet av 2019. Nye gruppeledere har mottatt hyppigere oppfølging i en kombinasjon av veiledning i små grupper gitt av DUÅ-veileder og mentorveiledning i større grupper.

Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Annet

Teorisamlingen som er en del av videreutdanningen i DUÅ-foreldreveiledning 3-12 år, ble avholdt i Tromsø i september over tre dager og 24 fagpersoner deltok. Undervisningstema var; «DUÅs historie», «Atferdsvansker», «Den viktige implementeringen», «Kognitive arbeidsmodeller», «Sosial læringsteori», «ECBI», «Gode og vonde hemmeligheter», «Barn utsatt for vold og seksuelle overgrep», «Arbeid i barnevernsfamilier» og «Barnepsykiatriske tilstandsbilder».

Det har vært avholdt fire nasjonale mentormøter med mentorer og stab i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo.

Det er arrangert erfaringssamling for alle som arbeider med ADHD-grupper i DUÅ, med deltakere fra 6 BUPer fra region midt, vest og øst.

Representanter fra DUÅ-Norge har i 2019 deltatt på to møter innen det Europeisk IY-nettverket (EIY), der det ene møtet ble avholdt i Bergen i april, og det andre i København november.

The Incredible Years (IYs/DUÅs) årlige internasjonale mentormøte ble i 2019 arrangert i Seattle med mentorer og trainere fra USA, Canada, New-Zealand, England, Irland og Norge deltok. Norsk trainer og mentorer deltok på møtet.

Ledelsen for DUÅ har hold innlegg på flere nasjonale og internasjonale kongresser i løpet av 2019; DUÅs faglig leder Siri Gammelsæter og DUÅs implementeringsleder Bjørn Brunborg holdt innlegg på WHO's "Baltic workshop to building capacity in parenting programmes to prevent Violence against children" i Vilnius, Litauen.

Administrativ leder Oddbjørn Løndal og førsteamanuensis Merete Aasheim holdt foredrag på Lørdagsuniversitet i Tromsø om: "Er opplæringsprogrammet De Utrolige Årene i skole, SFO og barnehage en trussel mot pedagogisk frihet, eller et nyttig supplement?"

Morten Haaland og Irene Solem Hansen har delt erfaringer fra arbeidet med tidlig innsats/DUÅ i Fjell kommune i PINN-prosjektet, Erasmus +, The Value Of Prevention and Early Intervention in Early Years Education and Care, som hadde to møter i løpet av 2019, ett i Coimbra i Portugal og ett i Leiden i Nederland. PINN-prosjektet er et internasjonalt proaktivt nettverk for å fremme gode tiltak for små barn og deres familier. Formålet er tidlig innsats både for familier og barn fra fødselen av og frem til skolestart. Prosjektleder i Norge er administrativ leder for DUÅ, Oddbjørn Løndal.

DUÅ bidro på NUBUs årlige fagkonferanse i Oslo med en parallellsesjon om: De Utrolige Årene – veien hit og videre, ved implementeringsleder Bjørn Brunborg.

DUÅ-Norge har i 2019 gitt faglig støtte til Portugal (implementeringskunnskap/ veiledning), og implementeringsstøtte for planlagt opplæring i DUÅs foreldreprogram i Litauen og Tsjekkia, etter oppdrag fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Finansiering til dette kommer fra EØS-midler; Norway Grants.

DUÅ-Norge har også i 2019 hatt faglig samarbeid med Danmark og med University of Manchester, UK om implementering og fagutvikling. Samt Erasmus-prosjekt sammen med fagmiljøer i Portugal, Irland og Nederland om tidlig innsats.

Oversettelse og utprøving av deler av DUÅs foreldreprogram til barn med autismespektervansker og språkforstyrrelser.

Oppstart av ny oversettelse av boka "De Utrolige Årene - en foreldreveileder" 3.utgave, i samarbeid med Gyldendal Akademiske.

Videreutvikle DUÅ-materiell rettet mot familier med barn med ADHD.

Utvikling av nytt DUÅ-materiell angående vold og overgrep. Materialet er rettet mot målgruppen barn i barnehage og småskole.

Ressursgruppe for DUÅs Skole- og barnehageprogrammet er opprettet for å kvalitetssikre oppdatering av materiell i programmet.

Illustrasjonsfoto: MostPhotos

Forskning og evaluering knyttet til programmene

De fire regionsentrene RKBU/RBUP fikk i 2018 tildelt midler fra Kavlifondet til utprøving og forskning på DUÅs foreldreprogram spesielt tilrettelagt for flyktninger og asylsøkere. PIRM-studien (Supported Parenting Intervention for families with refugee background) skal vurdere effekten av DUÅ’s foreldreveilednings-program for familier med flyktningbakgrunn. Prosjektperioden vil være på 5 år; 2019 – 2023.

Det foregår kontinuerlig forskning og evalueringer på ulike tiltak og områder innen DUÅ: Forskning på DUÅs Skole- og barnehageprogram er nå avsluttet. Bente Kirkhaug, RKBU Midt-Norge, NTNU og Merete Aasheim, RKBU Nord, UiT Norges arktiske universitet disputerte i 2019 på materiale fra evalueringen av DUÅs Skole- og barnehageprogram. Som et resultat av positive funn fra denne forskningen er arbeidet med revitalisering av implementeringen av DUÅ Skole- og barnehageprogram iverksatt.

Det nye temaet "Gode og vonde hemmeligheter" er pilotert som ny modul i Dinosaurskoleprogrammene.

DUÅ’s foreldreprogram for familier som har barn med autismespekterforstyrrelser (2-6 år) har blitt etablert i flere spesialisthelsetjenester, og evaluering av dette tiltaket er under planlegging. Det er også utviklet en egen modul tilpasset barn med ADHD for DUÅs foreldreprogram som benyttes i spesialisthelsetjenesten, og en evaluering av dette tiltaket er under planlegging.

DUÅs primærforebyggende forelderprogram Universalprogrammet (2-6 år) og Skole- og barnehageprogrammet er i løpet av 2019 vurdert i det vitenskapelige tidsskriftet Ungsinn. Vurderingen dokumenterer tilfredsstillende forskningsbelegg og klassifiserer begge tilbudene til nivå 4 av 5.

DUÅ er ett av tiltakene som klassifiseres som Best Practice; best kjente praksis for målgruppen, av EU-kommisjonens vurdering av ulike foreldreveiledningsmoduler brukt i Europa.

Pilot på DUÅs babyprogram har vært gjennomført i liten skala og skal videreutvikles de kommende årene.

Det har også i 2019 vært gjennomført ulike kvalitetsundersøkelser knyttet til DUÅ-programmene.

Det er standard prosedyre i alle DUÅ-programmene å evaluere tilbudene i forhold til brukerfornøydhet og behov for kvalitetsforbedringer.

Ved utgangen av 2019 var flere pilot- og evalueringsprosjekter knyttet til DUÅ under planlegging. Noen av disse vil bli startet opp i 2020 og andre senere.

Credits:

Illustrasjonsfoto: Mostphotos Øvrige foto: Bjørn Brunborg, Oddbjørn Løndal, DUÅ.