François Musin O.305 De laatste Belgische IJslandvaarder

De O.305, François Musin, is de oudste nog overblijvende IJslandvaarder van België. Het is een stalen geklonken zijslagtreiler (een zogenaamde plankenvisser). Ze werd gebouwd in 1948 op de werf Beliard-Crighton & C° te Oostende in opdracht van de NV Motorvisserij. In een programma om de visserijvloot terug op peil te brengen na de tweede wereldoorlog werden 5 identieke schepen gebouwd.

François-Etienne Musin (1820 - 1888) was een van de meest gerenommeerde marineschilders uit zijn tijd.

Het logboek van de Musin

De Musin werd begin jaren zeventig geschrapt uit het register van de Belgische visserijvloot. Dat betekent dat ze al meer dan 40 jaar niet meer vaart, en dus ook geen structureel onderhoud gekregen heeft. De vorige eigenaar, Alex Quienen, was met veel moed begonnen aan de restauratie, maar de klus was te zwaar, het schip te groot, de kosten te hoog. Met de verkoop van het schip aan Werkvormm, de bescherming als varend erfgoed én de start van een werkervaringsproject voor werkzoekenden, moet de restauratie haalbaar worden.

De Musin in Oostende

Door de jaren heen heeft Werkvormm zich gespecialiseerd in allerhande restauratietechnieken en onderhoudswerken aan maritiem- en industrieel erfgoed. Zo zijn we stilaan gegroeid tot één van de grootste watererfgoed-verenigingen van Vlaanderen. We hebben al heel wat op ons actief. De restauratie van industrieel erfgoed in het Felixpakhuis in Antwerpen, de Westhinders, de tientonskraan (Stückenholz) aan de voet van het MAS en de als monument beschermde havenkranen aan de Rijnkaai te Antwerpen. De François Musin, O.305, vormt voorlopig het sluitstuk en een hoogtepunt in deze reeks.

Werkvormm is een Antwerpse organisatie die kansengroepen opleidt en begeleidt naar de arbeidsmarkt. Dat doen we door vorming of opleiding en werkervaringsprojecten op te zetten. Wij trachten onze projecten zo realistisch mogelijk op te zetten, en ze zo nauw mogelijk te laten aansluiten bij de reguliere bedrijfswereld. In die zin biedt de restauratie van de François Musin, O.305, heel wat kansen om een aantal marktgerichte technieken te verwerven. Denken we maar aan lassen en klinken, oppervlaktebehandeling zoals zandstralen en industriële schildertechnieken, houtbewerking, mechanica en elektriciteit.

De huidige staat van de Musin
In 2017 start de effectieve restauratie
Bij Werkvormm gaat het heel dikwijls over arbeid. De restauratie van de Musin dragen we dan ook op aan alle vissers, vroeger en vandaag, die dit harde en gevaarlijke beroep uitoefen(d)en.
Met dank aan onze partners

Steun de Musin

Heel wat mensen en bedrijven willen wel eens een goed doel steunen. Als u een hart hebt voor ‘varend erfgoed’, en u ook een zetje in de rug wil geven van werkzoekenden die een opleiding volgen, dan is de restauratie van deze IJslandvaarder uw beste keuze.

Voor elke storting op rekening van de Koning Boudewijnstichting ontvangt uw bedrijf volgend jaar een attest voor fiscale vrijstelling. Voor particulieren geldt dit vanaf een gift van 40 euro.

U kan overschrijven op het rekeningnummer BE10 0000 0000 0404, BIC BPOTBEB1 met vermelding: ***128/1509/00096***

Het fiscaal attest wordt u volgend jaar toegezonden.

De Musin is eigendom van Werkvormm vzw

© 2017 | Werkvormm

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.