Liga de brilé 2017

CEP SANTA TEGRA

Terreo de xogo

Esta liga está orientada para que xogue de maneira conxunta, tódolo alumnado da escola misturando equipos de distintas idades.

Equipos da liga de 1 e 2

Equipos da liga de 3 e 4

Equipos da liga 5 e 6

Momentos do xogo
Momentos do xogo

Se chove improvisamos un pequeno estadio dentro ximanasio do cole

Mini bombonera

Os participantes están moi motivados!!!

Credits:

Created with images by EaglebrookSchool - "Eaglebrook_School_2013_Dodge_Ball_Tournament20130517_1867"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.