Pre Pedal Dechrau siwrnai Beicio

Dros y misoedd diwethaf mae tîm Chwaraeon Ysgolion Conwy wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â'r tîm Diogelwch Ffyrdd i ddarparu hyfforddiant ‘Pre Pedal’ yn Ysgolion Cynradd Conwy.

Nod yr hyfforddiant yw addysgu disgyblion blwyddyn Derbyn i ddefnyddio beiciau cydbwysedd yn hyderus.

Nid oes gan feic cydbwysedd bedalau na chadwyn. Mae'r plentyn yn defnyddio eu traed i yrru eu hunain ymlaen, gan ddysgu sgiliau’n gyflym i gleidio, sgwtio, dechrau ac yna stopio yn hyderus.

Gan nad oes gan feic cydbwysedd bedalau mae’n goglygu y gall blant ganolbwyntio ar y sgiliau craidd o gydbwyso a’r rheolaeth echddygol bras sydd ei angen i berffeithio reidio heb angen iddynt feistrioli gyriant a lleoli’r traed a’r coesau ar yr un pryd. Mae hyn gwneud dysgu i feicio yn llawer haws. Bydd y sgiliau hyn yn caniatáu i'r plant i ddatblygu a symud ymlaen i'r beic pedal heb unrhyw “stabilisers”yn gyflymach gan eu galluogi i ddysgu i reidio beic yn gynt.

Mae 200 o ddisgyblion Blwyddyn Derbyn wedi cael hyfforddiant beic cydbwysedd dros y misoedd diwethaf mewn amrywiol ysgolion yng Nghonwy. Bydd y sgiliau maent yn eu datblygu yn ystod yr hyfforddiant ‘Pre Pedal’ yn cynorthwyo disgyblion i symud ymlaen i hyfforddiant ‘Scootability’ a ‘Bikeability’ yn ddiweddarach yn eu bywyd ysgol.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.