Loading

Vlaamse Logo's 2020 in vogelvlucht ... uw blik op de toekomst.

De sterkste gezondheidszorg is die waar PREVENTIE centraal staat.

In 2020 gaven wij - 15 Logo’s met hun 139 medewerkers – een gezicht aan het preventiebeleid van de Vlaamse overheid, onze opdrachtgever. We reikten de hand naar lokale besturen, de zorg, netwerken rond organisaties en bedrijven en schoolnabije partners. Samen werkten we aan een duurzaam gezondheidsbeleid en het creëren van een gezonde omgeving in onze regio die de gezonde keuze de meest evidente keuze maakt voor iedereen.

2020 zal herinnerd worden als het jaar dat COVID-19 zijn intrede deed. We organiseerden allemaal samen de grootste preventieve ingreep die de overheid ooit uitvoerde. De effecten van een goede preventie zijn nog nooit zo duidelijk geweest. Naast de zorgnood voor een toevloed aan patiënten bleek algauw dat in het hele zorgproces tijdens en na corona preventie meer dan ooit noodzakelijk is. Coronamaatregelen, vaccinatie van zodra een vaccin beschikbaar is, maar ook aandacht voor onze mentale veerkracht, voor voldoende beweging, gezonde voeding.

In 2020 ondersteunden de Logo’s zorgraden en lokale besturen in hun sensibiliseringsopdracht en communicatie rond de coronamaatregelen en vaccinatie en vormden de schakel om lokale noden in aanbod en communicatie te signaleren aan de Vlaamse overheid. We zetten ook in op de preventie van sociale, fysieke en mentale neveneffecten van deze crisis door het aanbieden van wetenschappelijk onderbouwde preventiemethodieken en -campagnes, van de Vlaamse overheid en haar partnerorganisaties.

Nu meer dan ooit uit zich de nood aan een sterke gemeenschappelijke structuur en visie inzake preventie op elk beleidsniveau. De sterkste gezondheidszorg tegenover corona is die waar preventie centraal staat. We presenteren u enkele highlights uit ons preventiewerk 2020. Voor een meer volledig en regionaal overzicht, contacteer uw Logo via www.vlaamselogos.be.

Ondersteuning van de 60 eerstelijnszones

in hun sensibiliseringsopdracht om de corona- en lockdownmaatregelen te volgen en vaccinatie in te zetten.

Ondersteuning van de lokale besturen

in het sensibiliseren van de bevolking en hun gezondheidsaanbod in crisistijd.

Signaalfunctie

naar de Vlaamse overheid inzake noden en hiaten.

Inzetten van netwerken

Inzetten van lokale en regionale netwerken en creativiteit in het zoeken naar oplossingen.

Verspreiden van campagnes en methodieken

om de negatieve effecten van de COVID-19 maatregelen te voorkomen, vooral rond de thema’s geestelijke gezondheid, beweging, sedentair gedrag, gezonde voeding, milieu en gezondheid, alcoholverbruik.

286

Vlaamse en Brusselse steden en gemeenten ondertekenden het Charter Gezonde Gemeente. Zo engageren zij zich om een lokaal preventief gezondheidsbeleid uit te bouwen. De Logo’s ondersteunen hen daarin door coaching en met evidence-based methodieken en campagnes, eventueel op maat.

234

lokale besturen zetten samen met hun huisartsen in op meer beweging met 'Beweging op Verwijzing'.

46

steden en gemeenten startten met het project Warme Gemeente: een initiatief dat inzet op mentale gezondheid naar jongeren.

Logo's VERSPREIDEN de gezondheidsboodschap

SAMENWERKING op het terrein

Wat onze partners zeggen over ons

In 2020 deden we een KLANTENBEVRAGING met enkele opmerkelijke conclusies:

De waardering van onze partners voor onze kerntaken schommelt tussen 70 en 86% (Waarderingsscore tussen 1 en 100%). Onze lokale partners vragen ons om nog meer in te zetten op het bereik van kwetsbare groepen en materialen te vertalen naar hun behoeften. Ze verzoeken Logo’s om hun expertise nog meer ter beschikking te stellen. De vraag werd ook gesteld om meer te investeren in naambekendheid en positionering binnen het preventielandschap als katalysator, zodat meer en beter gebruik kan gemaakt worden van het Logo aanbod en zodat het preventielandschap overzichtelijk wordt.

Prioriteitsstelling

 1. Informeren 86,18 %
 2. Sensibiliseren en motiveren 75,92 %
 3. Bekendmaken ondersteunende materialen en methodieken 73,65 %
 4. Verspreiden ondersteunende materialen en methodieken 73,22 %
 5. Ondersteunen en begeleiden 69,74 %

De belangstelling voor ecologische thema’s en klimaat stijgt. Er vormt zich daardoor een tekort aan aanspreekpunten inzake milieuzaken. Daar liggen voor onze medisch milieukundigen nog heel wat profileringskansen te grijpen ter ondersteuning van burgers en intermediairs.

Logo's werken rond verschillende thema's. Dit is wat jullie als prioriteiten beschouwen:

 1. Geestelijke gezondheid 65,72 %
 2. Beweging en zittend gedrag 61,25 %
 3. Voeding 56,81 %
 4. Gezondheid en milieu 30,01 %
 5. Alcohol en drugs 22,68 %
 6. Bevolkingsonderzoeken 19,72 %
 7. Valpreventie 17,68 %
 8. Tabak 16,32 %
 9. Vaccinaties 15,7 %

We kregen heel wat suggesties ter uitbreiding van onze dienstverlening:

Rechtstreeks sensibiliseren van en werken naar individuele burgers en groepen.
Bijkomende aandacht voor geestelijke gezondheid, en vooral naar jongeren en ouderen.
Meer aandacht voor mensen met een zorgnood: chronisch zieken, KOPP-kinderen, problematieken gelinkt aan werk (burn-out, ...).
Databeheer tot op lokaal niveau.
Actieve verbindende rol in de eerstelijnszones.
Uitwerken van innovatieve methodieken die op het terrein ontstaan.

De bevraging bevestigde onze intenties voor de toekomst waarin we meer willen inzetten op de bekendmaking van onze expertise naar onze lokale partners, maar ook naar beleidsmakers. We denken immers dat Logo’s een verbindende rol kunnen spelen tussen verschillende partners, regio’s, thema’s en settings. De Logo’s efficiënt inzetten betekent minder versnippering van het preventielandschap en gezondheidswinst voor iedereen.

We hopen samen met u deze coronacrisis in goede gezondheid te doorstaan. Vervolgens werken we graag met u aan een preventief gezondheidsbeleid dat onze vrienden, familie, buren en collega’s beschermt voor de risico’s van het leven.

Het volledig jaarverslag downloaden kan op www.vlaamselogos.be