การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม พฤติกรรมการติดเกมส์

🌽การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการติดเกมส์

"ข้อมูลบุคคลเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม"

🎮นาย กสินชัย สว่างศรี 570112010061🎮

🌹ข้อมูล Project

"🎲พฤติกรรมก่อนการเปลี่ยนแปลง🎲"

 • Make a difference project : ระยะที่ 1 เหตุผลและเป้าหมาย

🍄บุคคลที่ต้องการ Make a difference :

บุคคลเป้าหมายมีอุปนิสัย และบุคลิค ชอบเล่นโทรศัพท์ ติดเกมส์ เวลาว่างมักจะนำโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นเกมส์ทำให้เกิดการติดเกมส์ และส่งผลให้เวลาเรียนมักจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นเกมส์อยู่เสมอ ตอนใกล้สอบก็ไม่สนใจอ่านหนังสือสนใจแต่เกมส์ ทำให้คะแนนสอบออกมาไม่ดี บางวิชาก็ไม่ผ่าน

Game time

 1. เหตุผลในการพัฒนา : ดิฉันจะพัฒนาพฤติกรรมของ นายกสินชัย สว่างศรี (บอย) ให้เล่นเกมส์น้อยลง หันมาสนใจเรียนมากยิ่งขึ้น หากละเลยพฤติกรรมดังกล่าวอาจส่งผลให้เรียนไม่ทันเพื่อน สอบไม่ได้ พอสอบไม่ได้ก็ส่งผลให้เขาสอบไม่ผ่าน ติดเอฟ พอติดหลายๆตัวสะสมมากขึ้น ทำให้เกรดเฉลี่ยสะสมน้อยลงเรื่อยๆจนไม่ถึง 2.00 และเมื่อเกรดไม่ถึง 2.00 ตามกฎระเบียบของทางมหาวิทยาลัยก็ไม่สามารถให้นักศึกษาที่มีเกรดฌแลี่ยสะสมไม่ถึง2.00 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้ ทำให้เขาต้องตามแก้ ลงเรียนใหม่เพื่อให้จบการศึกษา ดังนั้นปัญหาดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่ควรจะพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้รู้จักแบ่งเวลาให้เป็น เมื่อถึงเวลาเรียนก็ให้เก็บโทรศํพท์ไว้เล่นเวลาว่างจากการทำการบ้าน หรือ งานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้น เมื่อถึงเวลาใกล้สอบ ก็ใช้เวลาว่างที่จะเล่นเกมส์เปลี่ยนมาอ่านหนังสือเพื่อนำไปสอบและทบทวนความรู้
 2. สภาพปัญหาก่อนการพัฒนา : ปัจจุบันจากการที่ติดเกมส์ทำให้เขาไม่ตั้งใจเรียนใช้เวลาว่างไปกับการเล่นเกมส์ทำให้คะแนนสอบในบางวิชาไม่ผ่านครึ่ง และเมื่อคะแนนสอบไม่ดี ไม่ตั้งใจเรียน ไม่ส่งงานตามที่อาจารย์สั่ง ก็ส่งผลให้เกรดเฉลี่ยในรายวิชานั้นๆน้อยหรืออาจไม่ผ่าน(F) เมื่อเกรดในรายวิชาที่ลงเรียนน้อย เกรดเฉลี่ยสะสมก็จะน้อยตามไปด้วย ทำให้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยตั้งไว้
 3. เป้าหมายในการพัฒนา : ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงของเพื่อนคือเล่นเกมส์น้อยลง ไม่นำโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นเกมส์ในเวลาเรียน ตั้งใจเรียนมากขึ้น ส่งงานครบทุกชิ้นทุกวิชา และมีคะแนนสอบกลางภาคผ่านครึ่งทุกวิชา
 4. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการทำ Project : เนื่องจากเพื่อนในห้องติดเกมส์กันหลายคนทำให้ชวนกันเล่นและบวกกับเพื่อนติดเกมส์มาเป็นเวลานานทำให้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นไปได้ยาก เวลาเตือนมักไม่ค่อยฟัง เวลาอ่านหนังสือไม่ค่อยมีสมาธิเพราะใจอยากเล่นเกมส์ทำให้กังวลส่งผลให้อ่านหนังสือไม่รู้เรื่อง

"🌈พฤติกรรมหลังการเปลี่ยนแปลง🌈"

 • Make a difference project : ระยะที่ 2 รายงานความก้าวหน้า
 1. เทคนิคที่เลือกใช้ในการพัฒนาเป้าหมาย : การควบคุมตน [Self-control] เป็นเทคนิควิธีการพัฒนาตนอย่างหนึ่ง เป็นการควบคุมภายใน สำหรับการควบคุมตน มีผู้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลกระทำเพื่อให้ได้สิ่งที่ตนต้องการ โดยสิ่งนั้น เป็นสิ่งที่ตนเอง พิจารณาตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง หรือ การควบคุมตน คือ กระบวนการที่บุคคล ใช้วิธีการหนึ่งวิธีการใด หรือ หลายวิธีรวมกัน เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง จากพฤติกรรมที่ไม่พึง ประสงค์ ไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยที่บุคคลนั้นเป็นผู้กำหนดพฤติกรรมเป้าหมาย และกระบวนการที่นำไปสู่เป้าหมายนั้นด้วยตนเอง การควบคุมตนเอง เป็นทักษะที่เกิดจากการเรียนรู้ คือการให้เพื่อนได้รับรู้ด้วยตนเองว่าเวลาไหนควรเล่นเวลาไหนไม่ควรเล่น เพราะดิฉันคิดว่า การที่ดิฉันไปบังคับไม่ให้เล่น จะเป็นการทำให้เพื่อนรู้สึกต่อต้าน และไม่เลิกพฤติกรรมที่อยากจะเปลี่ยนแปลง และเมื่อเพื่อนเห็นว่าดิฉันไม่บังคับให้เขาเลิกเล่นเกมส์เขาก็จะรู้ตัวเองว่าถ้าเขาไม่ตั้งใจเรียนมันก็จะส่งผลกับตัวเขาเอง จึงทำให้เขาเลือกที่จะควบคุมพฤติกรรมของตนเอง
 2. ขั้นตอนที่ดำเนินการพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม : ขั้นแรกให้เพื่อนเลือกที่จะควบคุมพฤติกรรมของตนเองให้ได้ก่อน จากนั้นดิฉันก็เป็นคนกำหนดว่า ในเวลาเรียนห้ามหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นเกมส์เด็ดขาด และกำหนดเวลาในการเล่นให้น้อยลงคือ ให้เล่นช่วงพักเที่ยงไม่เกิน 1 ชั่วโมง ช่วงเลิกเรียนเล่นได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมง และก่อนนอนเล่นได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง และเพิ่มเวลาการอ่านหนังสือให้เพื่อนโดยหลังเลิกเรียนของทุกวันดิฉันจะถามเพื่อนถึงเนื้อหาที่เรียนไปในวันนั้น หากเพื่อนไม่เข้าใจตรงไหนดิฉันก็จะอธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้เพื่อนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนและสนใจเรียนมากยิ่งขึ้น
 3. บันทึกผลการพัฒนา/ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในช่วง 2 เดือน (1 ก.พ.-31 มี.ค. 60) อธิบายให้เห็นเป็นข้อๆ :
 • ในช่วงอาทิตย์แรกเพื่อนยังคงต่อต้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
 • เข้าอาทิตย์ที่2-3 ดิฉันจะเตือนเพื่อนไม่ให้เล่นโทรศัพท์ในห้องเรียน และบอกให้เพื่อนเล่นเกมส์ให้น้อยลง เพื่อนฟังบ้างไม่ฟังบ้าง
 • อาทิตย์ที่ 4 เมื่อเพื่อนไม่ฟังที่ดิฉันเตือน ดิฉันจึงหยุด ไม่เตือนเพื่อน ให้เขาได้รับรู้เองว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นส่งผลดีกับตัวเขาเองหรือไม่
 • ผ่านไป 1 เดือนเพื่อนเริ่มรับรู้ถึงความเหมาะสมและไม่เกิดผลดีต่อตัวเอง และเริ่มปรับปรุงพฤติกรรมของตนเอง
 • ช่วง2อาทิตย์สุดท้ายก่อนการเปลี่ยนจะสิ้นสุด ดิฉันได้กำหนดถึงข้อห้ามต่างๆให้เพื่อนและดูแลอย่างใกล้ชิด
 • อาทิตย์สุดท้าย เพื่อนเล่นโทรศัพท์เป็นเวลาตามที่ดิฉันกำหนดไว้ให้ หันมาสนใจเรียนมากยิ่งขึ้น ส่งงานครบทุกชิ้นตามที่ได้รับมอบหมาย เข้าใจในเนื้อหาการเรียน และสามารถช่วยเหลือเพื่อนๆได้ในเรื่องการเรียน ก่อนสอบมีการเตรียมตัวก่อนสอบเป็นอย่างดีโดยการอ่านหนังสือติวหนังสือกับเพื่อนโดยที่ไม่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นเกมส์ ทำให้คะแนนสอบผ่านครึ่งทุกวิชา เมื่อคะแนนสอบออกมาดีก็ทำให้เพื่อนมีกำลังใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกล่าวอย่างถาวร

4. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการทำ Project : เนื่องจากเพื่อนในห้องติดเกมส์กันหลายคนทำให้ชวนกันเล่นและบวกกับเพื่อนติดเกมส์มาเป็นเวลานานทำให้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นไปได้ยาก เวลาเตือนมักไม่ค่อยฟัง เวลาอ่านหนังสือไม่ค่อยมีสมาธิเพราะใจอยากเล่นเกมส์ทำให้กังวลส่งผลให้อ่านหนังสือไม่รู้เรื่อง และเพื่อนเป็นคนค่อนข้างเข้าใจอะไรยาก จึงทำให้การติวหนังสือค่อนข้างที่จะนานและอธิบายหลายรอบ

"🧀สิ่งที่ทำให้การพัฒนาประสบความสำเร็จ🧀"

เกิดจากการให้ความร่วมมือของเพื่อนที่ทำให้กิจกรรมการพัฒนานี้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อนรู้จักที่จะปรับปรุงในสิ่งที่ไม่ดีของตนเองและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองไปในทางที่ดียิ่งขึ้น

⛱ข้อมูลเจ้าของ Project

🕊นางสาว ป่านจรี กะจะนอก 570112010070🕊

Credits:

Created with images by qiye - "xbox game handle"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.