Moodi2015 Nuorten tieto- ja neuvontatyön koulutus ja tarpeet, 1.10.2015 työryhmä. Vetäjinä Jaana Fedotoff ja Päivi Timonen

Nuorten tieto- ja neuvontatyön täydennyskoulutus 10 op (270 h), josta 4 op verkko-opintoina Humakin Moodle-oppimisympäristössä ja sosiaalisessa mediassa.

OpsHumak: järjestö- ja nuorisotyön koulutus, yhteisöpedagogi > nuorisotyön suuntautumisopinnot sisältävät 3 op laajuisen nuorten tieto- ja neuvontatyön verkko-opintojakson(2015)

3 op:n opintojakson Pääteemat mukailevat täydennyskoulutuksen sisällön painopisteitä.

Humak: järjestö- ja nuorisotyön koulutus, yhteisöpedagogi > nuorisotyön suuntautumisopinnot sisältävät 3 op laajuisen nuorten tieto- ja neuvontatyön verkko-opintojakson. Ensimmäinen toteutus lv 2014-2015. Toinen lv 2015-2016, eli parhaillaan yli 50 opiskelee kuuden viikon ajan.

Verke

Verke - Verkkonuorisotyön kehittämiskeskus toteutti kuntakyselyn 2015 nuorisotyöntekijöille

Mediakasvatusseuran analyysi

Kohti MOOCeja

Distanssi MOOC - nuorten parissa toimivien digitaalisen työtteen kehittäminen 2015-2016, MOOCit keväällä 2015.

Humak on hankkeen vastuutoteuttaja, Metropolia amk on osatoteuttaja. Työelämän kumppaneita ja mukana toteuttamassa: Verke ja Koordinaatti

Ryhmät 1-3: Mitä sisältöjä toivot tuleviin MOOCeihin?

MOOC1? Eli moduuli 1

MOOC2? Eli moduuli 2

MOOC3? Eli moduuli 3

Kiitos osallistumisesta: Päivi Timonen, Humak (esitys toteutettu Adobe slate -mobiilisovelluksella 2015) ja Jaana Fedotoff, Koordinaatti

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.