ประวัติส่วนตัว เชิญรับชมได้เลยครับบ👇🏻👇🏻

คลิปแนะนำตัวตัวพร้อมหนังสือ

ชื่อสุเมธ พงษ์ไพร

ชื่อเล่น เมธ

จบมัธยมต้น ปลาย จากโรงเรียนรัตนาธิเบศร์

ปัจจุบัน มอdpu คณะ รปศ

ที่อยู่บ้าน จ นนทบุรี อ บางบัวทอง ต บางรักพัฒนา 11110

นิสัย เป็นคนน่ารัก เข้าคนง่าย ใจกว้าง ชอบเข้าสังคม

งานอดิเรก เลี้ยงปลาคาฟ ดูพระ ดูรถ

กิจกรรมที่เคยทำในรั้วมหาวิทยาลัย✌🏻

เพื่อนๆครับ🤘🏻

ขอบคุณครับบบ😍😍😍

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.