budism Markus Leidt, Eerik Haamer

Budism on Indias tekkinud traditsioon, mis tulenes Siddhattha Gotama õpetusest.

Budismi järgijaid on 487 miljonit, kõige rohkem Aasias.

Hiina: 244 mln

Tai: 64 mln

Jaapan: 45 mln

Dharmaratta kaheksa kodarat sümboliseerivad Buddha Kaheksat Õilsat Õde ja kolmeharuline märk Triskele ratta keskmes tähistab Buddhat, Dharmat ja Sanghat. Need on kolm baaselementi budismis.

Kerjakauss on Gautama Buddha sümbol, kes loobus kõigest maisest segavast valgustatuse nimel. See on juhiseks Buddha Õpetust järgima asunud inimesele, et ta peab ilmas elama rahata ja kindla koduta.

Bodhipuu all istudes ja mediteerides saavutas Buddha valgustatuse. Selle all istudes mõistis Buddha enda ja kõigi asjade olemust ning seoseid.

Siddhattha Gotama tegutses 6.–5. sajandil eKr.

Credits:

Created with images by mikegi - "buddha buddhism statue" • davecito - "East Asia 1930s" • saamiblog - "Read the text. A symbol of the eight fold path "Arya Magga" (the noble path of the dhamma) in early Buddhism. An intricate representation of the Dharmachakra, or Buddhist eight spoked Wheel. Dhamma or Dharma" • Prince Roy - "The Bodhi Tree" • Arian Zwegers - "Ellora, cave 16, Kailasa Temple"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.