นางสาว สมิตานัน ซื่อต่อศักดิ์

เกิดเมื่อวันที่ 3 กันยายน พศ.2540ณ โรงพยาบาลตากสิน จังหวัดกรุงเทพฯ

จบการศึกษาระดับมัธยมปลายที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชั้นปีที่1

และนี่คือชุดเครื่องแบบของพวกเราชาวCADT

มีวิชาที่ชื่นชอบคือวิชาภาษาอังกฤษและมีความใฝ่ฝันว่าอยากไปเรียนต่อที่ประเทษอังกฤษ

Credits:

Created with images by derwiki - "london parliament england"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.