Loading

משלחת הסיוע לאתיופיה נובמבר 2020

בתאריכים 10.11.20–26.11.20 יצאה משלחת סיוע לאתיופיה על מנת לסייע במלחמתם בארבה

המשלחת אורגנה על ידי משרד החוץ ומשרד החקלאות

:חברי המשלחת

דר' יואב מוטרו - משרד החקלאות | ראש המשלחת

תמיר אשוול – משרד החקלאות | לוגיסטיקה בשטח

יואב מולר - מולר הדברה מקצועית | ריסוס לילי

תומר רגב – אלטה אינוביישן | רחפנים למעקב

ארגון המשלחת: נדב פלדמן | משרד החוץ, אגף מזרח ודרום אפריקה

מעטפת ניהולית: עינת שלאין | משרד החוץ, סמנכ"לית אפריקה ומנהלת מש"ב

ניהול האירוע באתיופיה נעשה על ידי נציגי השגרירות

רפאל מורב | שגריר ישראל באתיופיה

ליווי צמוד למשלחת: אור דניאלי | סגן השגריר

המשלחת התארגנה בישראל בשלושה מהלכים מקבילים: ציוות המשלחת, איגום תקציבי ורכישת ציוד

הציוות התבצע כששניים מחברי המשלחת (דר' יואב מוטרו ותמיר אשוול) הם עובדי משרד החקלאות ושניים נוספים (תומר רגב ויואב מולר) הם מהמגזר הפרטי

האיגום התקציבי נעשה על ידי משרד החוץ, כאשר כח האדם הנוסף (דר' יואב מוטרו ותמיר אשוול) וחלק קטן מהציוד, ניתן על ידי משרד החקלאות. העלות הכוללת כ-2 מליון ₪ - כלל בעיקר ציוד שנתרם לממשלת אתיופיה למען המשך עשייה כנגד הארבה

הציוד כלל כמות גדולה של מרססים (100), רחפנים (27) וציוד נילווה לתפעול ההשתלמות ותרגול לחימה בשטח – סך הכל יותר מ-2 טון ציוד. כל הציוד נשלח בשלושה משלוחים אוויריים נפרדים דרך הדואר הדיפלומטי בתהליך מורכב

:המשלחת פעלה בשלושה שלבים

שלב א: פגישות עם שר החקלאות האתיופי, עם נציגי האו"ם, תצוגת תכלית והתארגנות על ציוד באדיס אבבה

שלב ב: העברת השתלמות ותירגול בשדה ללוחמי ארבה אתיופיים בג'יג'יגה

שלב ג: השלמות היערכות באדיס אבבה, קורס הטסה מתקדם, חלוקת ציוד ומפגש סיכום עם שר החקלאות האתיופי

המשלחת היתה מוצלחת. התוכנית הכללית בוצעה במלואה על אף ההיערכות הקצרה. הביקורות היו טובות הן בשטח, הן מההנהלות האתיופיות והן מגורמים ישראליים

המשלחת השיקה שיטה חדשנית להדברת ארבה, והיא צברה ניסיון לקראת אירועים נוספים בארץ ובעולם

לקריאת דוח המשלחת

יש ללחוץ על הקישור

בסרטון תמיר אשוול, ממשרד החקלאות, מדווח בזמן אמת מההשתלמות בג'יג'יגה

ארבה על עץ שיטה, ג'יג'יגה

סדנת הטסת רחפנים באזור ג'יג'יגה

שיעור הכרות עם הרחפנים

לומדים על הפעלת מרססים

אחד הצוותים מתפעל רחפן בשטח

מבצעים בדיקת מרססים

חלוקת תעודות למסיימי ההשתלמות

המשלחת בתקשורת

מפגש עם שר החקלאות האתיופי, עומר אובה, בליווי שגריר ישראל באתיופיה, רפאל מורב

Israeli Locust Fighters Task Force | Amharic | 22.11.20

EBC's Report: Israeli Locust Fighters Task Force in Jijiga, Ethiopia. 23.11.20

The Times of Israel