Eesti rahvamuusika, vanem rahvalaul 5. klass, muusikaõpetus

  • Koostanud L. Semerik
  • Kaitstud litsentsiga: Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel

Mis on rahvalooming?

Rahvalooming ehk folkloor on põlvest põlve edasi antav suuline pärimus.

Mis on rahvaloomingu iseloomulik tunnus?

Rahvaloomingu iseloomulik tunnus on see, et puudub üks kindel autor. Loomulikult elasid kunagi inimesed, kes need lood välja mõtlesid, kuid kuna kirja midagi ei pandud, siis pole need nimed meieni jõudnud.

Ühelt esitajalt teisele kandudes on lood ja laulud põlvkondade jooksul muutunud. Siiski on põhiline sisu ja ülesehitus säilinud.

Kuidas rahvalooming levis?

Poeg õppis isalt, tütar emalt, naaber naabrilt.

Kuuldud jutud ja laulud jäeti meelde ja räägiti või lauldi kodustele või tuttavatele edasi.

Sellisel moel on oma kultuurile ainuomaseid teadmisi edasi andnud kõik maailma rahvad.

Kuidas säilis rahvalooming tänase päevani?

Suur osa rahvaloomingust on säilinud tänu sellele, et rahvaluulet on kogutud ja üles kirjutatud.

Selle tegevuse algatas 19. sajandil väljapaistev Eesti rahvaluule- ja keeleteadlane Jakob Hurt.

Jakob Hurt

Kogutud rahvaluulet säilitatakse Tartus asuvas Eesti Kirjandusmuuseumis.

Eesti Kirjandusmuuseum Tartus

Kuidas jaguneb eesti rahvalaul?

Eesti rahvalaul jaguneb vanemaks ehk regivärsiliseks ja uuemaks rahvalauluks.

Regivärsiline rahvalaul ehk regilaul kujunes välja meie ajaarvamise esimestel sajanditel ja levis kuni 19. sajandi keskpaigani.

Millised on regilaulu põhitunnused?

Väga tähtsal kohal on tekst.

Viisid on lihtsad ja väikese ulatusega

Lauljad olid enamasti naised.

Lauldi kas üksi või nii, et eeslaulja laulis ette ja järellaulja kordas. Järellauljaist võis moodustuda ka koor.

Lauldi pillisaateta ja ühehäälselt.

Millised on regilaulu liigid?

1. Itkud ehk nutulaulud. Lauldi leina või lahkumineku puhul (tütre abiellumine, poja sõttaminek).

2. Loitsud ehk lausumissõnad, millega väljendati mingit soovi või palvet

3. Töölaulud - aitasid toetada ühistöö liigutuste rütmi.

4. Tavandilaulud - seotud perekondlike sündmuste (kosjad, pulmad, laste sünd) ja rahvakalendri tähtpäevadega.

5. Kiigelaulud - lauldi külakiigel, kus noored käisid suveõhtuti suhtlemas.

6. Hällilaulud - lauldi lapse uinutamiseks.

7. Naljalaulud - naerdi iseenda ja kaaslaste üle, jutustati lõbusatest sündmustest.

Kasutatud materjalid

Roos, H. (2010) Muusikaõpik 5. klassile. Tallinn: Avita

Austin Smith (25. sept 2011) Jaak & Mart Johanson - Sild on Katki [Video] https://www.youtube.com/watch?v=NoEKCX0UoMI (12.03.2017).

Fred Rõigas (25. aug 2011) Greip - Vihma Loits (Official Video) [Video] https://www.youtube.com/watch?v=BNHZce1TCa8 (12.03.2017).

Reine Niin (22. nov 2012) vanem rahvalaul [Video] https://www.youtube.com/watch?v=RCHiu6sO118 (12.03.2017).

karoliloo (25. veebr 2010) Kirile Loo - Kiigelaul/ Swing song [Video] https://www.youtube.com/watch?v=X30XFD5TxdI (12.03.2017).

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.