Norsk fagnettverk FEBRUAR 2017

DIGITALE VERKTØY I NORSKFAGET - HVA OG HVORDAN?

Erfaringsdeling fra Chromebooks, bruk av ulike verktøy, apper osv.

FJORÅRETS FELLESTENTAMEN OG EKSAMEN

Evaluering og refleksjon.

OPPSTART ARBEIDSGRUPPE FELLES ASKERTENTAMEN

VIDERE: To halve felles dager til arbeidet + elektronisk samarbeid. Mandag 27.02 kl. 12-15, deretter 09.03 kl.0830-1130, det er fint om dere i forkant tenker over hvem fra deres skole som skal være med på arbeidet. Tentamensdagene er 30. og 31.mars og arbeidet skal være ferdigstilt til 15.mars.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.