Loading

Impressie Slotbijeenkomst Proeftuinen Meerzorg 28 november 2018 - De Mariënhof - amersfoort

“Vandaag is een feestelijke dag! We kijken terug op de oogst van tien proeftuinen en geven een inkijk in nog lopende proeftuinen. Met CCE in de rol van regisseur en aanjager. De proeftuinen laten zien hoe kwetsbare mensen weer kunnen opbloeien en hoe de kwaliteit van hun leven kan verbeteren.” Dagvoorzitter Gijs Wanders geeft het startsein voor de slotbijeenkomst over de Proeftuinen Meerzorg. Ruim 100 deelnemers zijn hiervoor op 28 november naar voormalig klooster De Mariënhof in Amersfoort gekomen. Als oud-nieuwslezer en vader van een dochter met een verstandelijke beperking voelt Gijs Wanders zich bijzonder betrokken bij dit onderwerp.

Klaar voor de start in De Mariënhof!

Oogst van de proeftuinen

Tijdens een presentatie-estafette vertellen zorgaanbieders over de oogst van de proeftuinen.

“Bij elkaar in de keuken kijken is spannend. Het levert veel op. Ik ben trots op wat we hebben bereikt. Met elkaar verbinden we kennis en kunde. Met concrete resultaten voor de cliënt. Het proces is onomkeerbaar.”

Evelyne Beune, gz-psycholoog bij Siza

“Voor de proeftuin was er sprake van veel onmacht en hoge werkdruk. Met de proeftuin konden we ‘out of the box’ denken en weer pionieren. De groepsmeerzorg gaf speelruimte om zorg breder in te zetten voor meer cliënten. Met als resultaat: nieuwe mogelijkheden voor methodisch werken en meer werkplezier. Laten we open en kritisch blijven kijken naar wat de cliënt nodig heeft!”

Elian van Rooijen, gedragskundige en John Luiten, clustermanager bij Amerpoort

“De film die wij hebben gemaakt, geeft een beeld van de dagelijkse bezigheden van cliënten met meerzorg. In het verleden was veelvuldig sprake van ernstige agressie. In de proeftuin zijn we aan de slag gegaan met ‘herstel van het gewone leven’. Door een actieve dagbesteding met intensieve begeleiding tellen deze mensen weer mee.”

Richard Smit, psycholoog en Tineke Prins, locatiemanager bij Gemiva-SGV Groep

“De proeftuin stond voor meer perspectief en kwaliteit van leven door meerzorg anders in te zetten. De zoektocht gaf inzicht in elkaar, maakte het mogelijk om expertise te delen en te kijken naar de context van de cliënt: hoe kan deze een zo normaal mogelijk leven leiden binnen de groep.”

Sharon Schaap, meerzorgcoördinator bij ’s Heeren Loo in Ede/Wekerom en Sandra van der Veen, orthopedagoog bij De Zijlen

“Ik ben trots op wat we bereikt hebben met de proeftuin. Met elkaar hebben we van een Huis een Thuis en Tuin gemaakt. In het fictieve dagboek dat ik heb voorgelezen, is Ronald de personificatie van wat we hebben bereikt. Zijn kamer is verbouwd en de begeleiders weten hoe ze het beste met hem om kunnen gaan. Zijn leven is beter geworden. Kom allemaal kijken in Maastricht hoe het is geworden!”

Marcel Engelen, teammanager bij Koraal

“We hadden te maken met onvoorspelbare en onveilige situaties voor cliënten. Dat gaf veel onrust. Door de groep te splitsen en cliënten meer ruimte te geven, kwamen zij weer centraal te staan. We kozen voor vrijlaten in plaats van beheersen. Een onontkoombaar proces waar lef voor nodig was, maar dat veel opleverde.”

Bregje Jansen, gedragskundige bij Pluryn

“Met De Twentse Zorgcentra, Aveleijn, Menzis en CCE werkten we samen in een proeftuin om meerzorg te voorkomen. Het was een mooie ontdekkingsreis. We hebben de deuren en luiken opengezet, elkaar bevraagd en veel uitgewisseld. We voerden de dialoog vanuit diverse perspectieven om de cliënt beter te leren kennen en nieuwe invalshoeken te zien.”

Ian Middel, beleidsmedewerker en meerzorgcoördinator bij ’s Heeren Loo in Bedum

Nieuwe proeftuinen

Inmiddels zijn nieuwe proeftuinen gestart. “Waarom zijn jullie aangehaakt”, vraagt Gijs Wanders aan de vertegenwoordigers van een aantal proeftuinen. Marjolein Jansen, gedragskundige bij ’s Heeren Loo in Ermelo: “Omdat het team van begeleiders sterk onder druk stond, wilden we meerzorg ook graag toepassen voor andere cliënten. Door de juiste zorg te bieden en te kijken wat het team nodig heeft, hebben we een steviger fundament.” Aanvullend zegt Rob van der Vis, stafmedewerker bij Orion: “Door de proeftuin komt er weer enthousiasme. We halen de schotten weg tussen wonen en werken, tussen begeleiders en ouders, tussen collega’s onderling. Er is nu minder strijd met cliënten en we werken weer met een vaste kern van medewerkers. Voorheen dachten zij ‘hoe kom ik weer heel naar huis’ en nu gaan ze met plezier aan de slag met cliënten.”

Op de vraag wat hen het meest heeft geraakt, zegt Evelien de Vries, manager bij Triade: “Voor cliënten is het van belang dat zij gezien worden en er toe doen. Er zijn soms maar kleine dingen nodig om dat te bereiken. Een jongen bij ons in de groep kreeg een eigen kapstok met zijn naam en foto erbij. Dat maakt voor hem zichtbaar dat hij erbij hoort. Dat is ongelooflijk belangrijk voor hem en zijn ouders.”

Deelnemers van nieuwe proeftuinen aan het woord

Verrijking voor zorgkantoren

Hoe hebben de zorgkantoren de proeftuinen ervaren? Voor Nico Moorman (Menzis), Gertjan van Broekhoven (VGZ) en Jidske Diekerhof (Zilveren Kruis) was het een verrijking van hun werk om zo actief mee te werken. Vanuit het perspectief van doelmatigheid en verantwoorde zorg kijken zorgkantoren naar de relatie tussen passende én betaalbare zorg. Zorg bezien in een breder perspectief levert veel op. Meerzorg gaat over meer dan alleen individuele cliënturen. Investeren in de context van cliënten – denk aan kleine aanpassingen in gebouwen en deskundigheidsbevordering bij medewerkers – zorgt voor meer kwaliteit van leven en beter betaalbare zorg. Het aanpassen van een lichtinstallatie in een woonvoorziening met meer gedempt licht leidde er bijvoorbeeld toe dat een cliënt beter sliep en overdag minder probleemgedrag liet zien.

Focus ligt meer op de kwaliteit van bestaan van de cliënt in plaats van op het geld. De samenwerking vraagt om transparantie van beide kanten: je kwetsbaar opstellen met passende zorg als eindpunt in het vizier. En met elkaar in gesprek gaan: zorgprofessionals, CCE, zorgkantoor, cliënt en/of vertegenwoordigers. Resultaat is een grote ommezwaai met uiteindelijk een nieuwe beleidsregel meerzorg van de NZa. “Laten we uitkijken voor teveel nieuwe regels en daar alert op blijven. De nieuwe beleidsregel biedt voldoende ruimte. Met een goed samenspel tussen zorgkantoor en zorgaanbieder is er meer ruimte voor een dialoog over de inhoud van de zorg”, aldus de oproep van de zorgkantoren.

Zorgkantoren: "laten we met elkaar in gesprek blijven".

Meerwaarde voor de cliënt

Hoe meerzorg ‘nieuwe stijl’ het leven van cliënten kan veranderen? Bekijk de filmportretten van Dennis en Luuk om te zien hoe hun leven is veranderd en hoe onvoorwaardelijk de steun van begeleiders is. Voorheen werden zij veelvuldig gesepareerd en leefden zij afgezonderd. De filmpjes laten zien hoe de instelling een ‘thuis’ voor hen werd. En hoe de omslag werd gemaakt van beheersen naar begeleiden. “Ik wil hier nooit meer weg” en “Ik ervaar dit als een verlossing”, aldus de woorden van respectievelijk Luuk en Dennis. Beide filmportretten zijn gemaakt door Peter Koedoot en Jaap van den Heuvel van CCE.

Rol van CCE

Na vier jaar is een einde gekomen aan de Proeftuinen Meerzorg 2.0, aldus Jeroen Housmans, programmaleider meerzorg bij CCE. Bij de start van het project presenteerde hij een foto van een raketlancering. Die stond symbool voor het samen op reis gaan. Inmiddels zijn de eerste bomen geplant. ‘Samen kom je verder’: dat blijkt uit het project. Het heeft veel resultaten opgeleverd voor cliënten, verwanten en begeleiders. Ook CCE heeft een andere rol gekregen. Van legitimeren naar samen meer bereiken voor de cliënt als het gaat om meerzorg. De nieuwe beleidsregel biedt meer ruimte om daar echt inhoud aan te geven.

Jeroen Housmans: "Laten we in 2019 samen blijven puzzelen om tot nog meer mooie resultaten te komen".

Hartenkreten over meerzorg nieuwe stijl

Deelnemers van CCE reflecteren op meerzorg nieuwe stijl. Dat levert de volgende hartenkreten en reacties uit de zaal op:

“Mooi dat meerzorg nieuwe stijl tot stand is gekomen. Complimenten voor wat er gerealiseerd is in de afgelopen vier jaar.”

“Blijf met open perspectief kijken en denken. En blijf reflecteren in de toekomst.”

“Er is behoefte aan een makkelijke en toegankelijke hulplijn over meerzorg nieuwe stijl. Korte lijnen en direct persoonlijk contact werken beter dan formulieren.”

“Voorkom dat er nieuwe regeltjes ontstaan.”

“Wees ook realistisch vanwege het personeelstekort in de zorg. Hoe kom ik aan goed personeel. Dat is en blijft heel lastig.”

“Laten we samen de lijn vasthouden voor een betere kwaliteit van leven voor kwetsbare mensen.”

“CCE is niet alleen van de inhoud, maar heeft ook een rol om in gesprek te gaan. Samen aan tafel gaan zodat er nieuw perspectief ontstaat. Blijf vanuit het CCE ook dichtbij de cliënt en sluit aan bij de praktijk.”

Toast op de oogst en toekomst van meerzorg nieuwe stijl!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.