ยินดีต้อนรับ น.ส.ปิยะพร น้อยเจริญ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ : นางสาวปิยะพร น้อยเจริญ ชื่อเล่น : พิม

วันเดือนปีเกิด : 30 ตุลาคม 2538

ที่อยู่ : 164 /483 ซ.ราชพฤกษ์11 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ติดต่อ : 098-3931300 E-Mail : Piyapohn30@gmail.com

คติ : ชีวิตเรา เราลิขิตเอง

ประวัติด้านการศึกษา

จบการศึกษาระดับมัธยมจาก โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ สายวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ย 3.43

ปัจจุบัน : ศึกษาระดับอุดมศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขา การบริหารภาครัฐและเอกชน ชั้นปีที่ 3 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.73

ความสามารถพิเศษ

  • ร้องเพลง
  • เต้นลีลาศ
  • พิธีกร
  • นำสันทนาการ

การเข้าร่วมกิจกรรมในมหาวิทยาลัย

ประกวดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าพอเพียง นำเสนอ ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2
การร่วมกิจกรรม จิตอาสา
มอบ.สัญจร ออกไปแนะแนวการศึกให้กับน้องๆมัธยม
ประกวดร้องเพลงงาน DPU Music Award 2015 ได้รับรางวัลชมเชย
นักศึกช่วยงาน ตรวจเครื่องแบบบัณฑิตย์ พิธีประสาทปริญญาบัตร
ลงสมัครเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา2559
ผู้นำสันทนาการ ชมรมนันทนาการและผู้นำสันทนาการของคณะรัฐประศาสนศาสตร์
เป็นพิธีกรงานประกวดดาวเดือนของคณะรัฐประศาสนศาสตร์
ตัวแทนคณะ ถ่ายทำ VTR แนะนำคณะ
เป็นคณะกรรมการคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ตำแหน่งประธานฝ่ายกิจกรรม
นำสวดมนต์พิธีไหว้ครูครูคณะรัฐประศาสนศาสตร์
เข้าประกวดนพรัตน์ทองคำ

ขอบคุณที่รับชมค่ะ😁😁

พิมยิ้มแฉ่ง😁

ด้วยรักและปลาทู ♥️

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.