Å flyte motstrøms En sørlending nordpå

Da år 1990 tittet frem, var en østfolding plassert på en øy ute i havgapet i Nordland. Det gikk ikke bedre enn at lensmannen på øya fikk en telefon om at en fiskebåt gikk i ring utenfor en mindre øy litt lengre ut. Lensmannen tok med seg østfoldingen og til havs bar det.

Østfoldingen var ikke særlig sjøsterk, men havet var blikk og avstanden kort. Med en noe usikker mage tenkte østfoldingen at her var det antagelig en drukningsulykke. Han hadde nemlig lest at båten kunne gå i ring om båtføreren falt over bord.

Da de kom frem, ble de møtt av noen øyværinger som sa at båten var tom. Han må ha drevet inn mot land, sa lensmannen. Han gikk raskt nedover på øya. Østfoldingen følte han måtte gjøre noe nytte for seg, men ville nødig gå rett bak lensmannen. Han valgte derfor å gå motsatt vei.

Etter å ha gått omtrent 100 meter oppover, hørte han høye lyder fra en båt. Han tittet opp og så en kar stå i akterenden og veive med armene. Det var da han hørte karen rope: (oversatt fra klinkende nordnorsk) Tror du han flyter motstrøms?

Created By
Svein Mathiesen
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.