Loading

Nulltoleranse mot mobbing Filmer du kan vise i klasserommet for å skape vennskap og forhindre mobbing

Foto hentet fra De Tøffeste gutta, Copyright SF Norge

Filmrommets redaksjon ønsker hvert år å bidra til økt fokus på vennskap og inkludering i skolen, og har gjennom flere år vært aktive med Manifest mot mobbing-kampanjen som ble avsluttet høsten 2015. I 2016 introduserte Utdanningsdirektoratet nettsiden nullmobbing.no. Dette er en nettside som er rettet direkte mot foreldre og barn, og gir konkrete råd til den som blir mobbet, eller til pårørende.

Men skolen og læreren spiller fortsatt en svært viktig rolle for å forebygge mobbing og skape vennskap i klasserommet. Derfor trådte en ny lov i kraft i august 2017 som skal sikre nulltoleranse mot mobbing. Denne loven skal ifølge regjeringen ivareta rettighetene til elever som opplever mobbing bedre.

Læreren spiller en svært viktig rolle for å forebygge mobbing og skape vennskap i klasserommet.

Vi minner deg som jobber med barn og unge om å bruke mange av våre gode kort- og spillefilmer som omhandler temaer som vennskap, oppvekst, fordommer og ikke minst mobbing. Disse er alle filmer som passer godt å vise til de ulike trinnene for å opprettholde Null mobbing-slagordet - "Du har rett til å ha det bra".

Under har vi foreslått filmer som passer til de ulike trinnene, men flere av filmene som vi har foreslått til de yngste elevene passer også godt å vise på høyere trinn.

Kort,- dokumentar og spillefilmer 1. - 4. klasse:

Flere av filmene på Filmrommet inneholder Filmstudieark eller pedagogiske opplegg. Du finner eventuelle opplegg på avspillingssidene blant annet.

Foto hentet fra Bendik og Monsteret, Kool Filmproduktion

Kort- og spillefilmer 5. til 7. trinn:

Klipp fra kortfilmen Varde. Hele filmen og Filmstudieark finner du på Filmrommet.no

Klipp fra kortfilmen Bulle bare bor her. Hele filmen ser du på Filmrommet.no

Foto hentet fra filmen Trekkfugler, distribusjon Nfi

Credits:

De tøffeste gutta - Copyright SF Norge, Bendik og Monsteret - Kool Produktion, Trekkfugler, Distribusjon Norsk filminstitutt, Dryads - Copyright Sweet Chili Entertainment ApS

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.