type: Rider

Als eerste lettertype vind ik de muurschilderingen mooi omdat, zo begon het schrijven.
De Chinese letters vind ik mooi omdat, de manier hoe ze worden geschreven is zo anders dan alle andere letter types.
De Egyptische, Griekse en Latijnse zijn ook leuk omdat ze ook zo anders zijn dan alle andere stijlen.
De pixel style vind ik heel mooi omdat dat is de style die ik persoonlijk een duidelijke stijl vind.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.