Loading

Handlingsrom Budsjett 2019. Økonomiplan 2019-2022.

- Et utfordrende budsjett

- Det har vært større utfordringer enn noen gang med å få neste års budsjett i balanse. Vi har brukt av driftsfond for å gjøre opp budsjettet for 2019, og vi når ikke målet om et netto driftsresultat på mellom 1 og 4 prosent i økonomiplanperioden, skriver rådmann Magne Fjell og økonomisjef Per Blikra i notatet som følger budsjettet for 2019 og økonomiplanen for perioden fra 2019 til 2022.

Det er mange ønsker og behov

- I budsjettprosessen er det mange ønsker og behov som blir tatt opp fra tjenesteområdene og politikerne. Det er vanskelig å få alle disse inn i et balansert budsjett. Det er også slik at det er lettere å la være å legge inn nye tiltak framfor å slutte med eller redusere noe en allerede gjør. Dette preger også rådmannen sin tilnærming til å la kommunen ta på seg nye forpliktelser.

Helt siden 2009 er tjenesteområdene sine budsjetter årlig blitt redusert, for å oppnå handlingsrom til nye driftstiltak og til nødvendige investeringer.

- Både nye oppgaver og flere tjenestemottakere har ført til at budsjettene til tjenesteområdene har økt, til tross for de generelle reduksjonene. God økonomistyring og nøktern drift over flere år, gjør at viktige tiltak har blitt iverksatt og at satsinger i statsbudsjettet har blitt gjennomført.

Reduksjoner på mellom 60 og 70 millioner kroner

- Det er gjennomført reduksjoner i tjenesteområdene fra 2009 til 2018. Isolert sett gjør dette at budsjettet for 2019 er mellom 60 og 70 millioner kroner lavere enn det ville vært uten disse reduksjonene. I tillegg er det ikke gitt kompensasjon for generell prisstigning i perioden fra 2009 til 2012, noe som innebærer en effektivisering på mellom 3 og 4 millioner kroner årlig.

Rådmann Magne Fjell (t.v.) og økonomisjef Per Blikra.

Omfattende innsparingstiltak: Fra 4 til 15 millioner kroner i økonomiplanperioden

- Reduserte skatteinntekter, ny bemanningsnorm i barnehagene, bosetting av færre flyktninger, bemanning knyttet til nye senger på sykehjemmet og plasser i PU-boliger, gjør at budsjettet for 2019 og økonomiplanen for 2019-2022 blir lagt fram med omfattende generelle innsparingstiltak, utover de tiltak som allerede er gjennomført i 2018 og tidligere år.

De generelle innsparingene i 2019 utgjør i underkant av 4 millioner kroner. Dette øker til 12 millioner kroner i 2020 og i underkant av 15 millioner kroner i 2021.

Innbyggerhøring om budsjettet

Tirsdag 20. november kl. 18.00 inviterte ordføreren til innbyggerhøring om budsjettet. Både ordfører Kristine Enger og varaordfører Gunhild Vårvik Tangeland deltok, sammen med innledere fra Utdanningsforbundet, FAU ved Harestad skole og Fagforbundet.

Byggestart for trinn 2 ved Harestad skole og utfordringer innenfor helsesektoren var noe av det som opptok innlederne. Ordfører og varaordfører tar med seg innspillene fra høringen i de politiske drøftingene om budsjettet for 2019 og økonomiplanen for de kommende 4 årene.

Forslag om å utsette byggetrinn 2 ved Harestad skole, gjør at det må settes av penger til å vedlikeholde gamle Harestad skole. Det må sannsynligvis gjøres noe med vinduene, ventilasjonen og taket.

Budsjettvedtaket i kommunestyret

Her er de 23 tekstforslagene som ble vedtatt i kommunestyret 13. desember 2018:

1) Forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 godkjennes med de endringene som er framlagt i fellesforslaget fra AP, KrF, SP, MDG og V.

2) Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue brukes de maksimale satsene som Stortinget vedtar.

3) Budsjettet godkjennes som rammebevilgninger til hvert av tjenesteområdene og prosjektene slik de framgår av bevilgningsskjema drift (budsjettskjema 1A og 1B), investeringsprogram og finansieringsplan (budsjettskjema 2A).

4) Kommunestyret vedtar selv postene under bevilgningsskjema drift og endring av disse.

5) Rådmannen får fullmakt til å fordele lønnsavsetning mellom tjenesteområdene.

6) Det tas opp lån til investeringer i samsvar med finansieringsplan (budsjettskjema 2A) med 74,402 millioner kroner. Etter delegeringsreglementet § 2-9 er rådmannen gitt fullmakt til å godkjenne lånebetingelser, låneform og låneinstitusjon.

7) Det tas opp Startlån til videreutlån i Husbanken på 25 millioner kroner.

8) Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger økes/endres i henhold til omtale i budsjettet og gebyrvedlegg.

9) Med hjemmel i Eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt for 2019 på faste eiendommer i hele kommunen.

Den generelle skattesatsen for de skattepliktige eiendommer beholdes uendret på 7 promille (næring). Kommunen skriver ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4). Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med en syvendedel i 2019. Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 7 promille.

I medhold av eiendomsskatteloven § 12 bokstav a) differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelder for bolig- og fritidseiendommer videreføres med 3 promille. For boligdelen av eiendommer (inklusiv fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet, gjelder et bunnfradrag på 733.000 kroner av takstverdi for hver godkjent boenhet.

Alminnelig taksering utsettes og gjeldende takster benyttes for skatteåret 2019.

I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav a) videreføres følgende fritak fra eiendomsskatt:

  • fylkeskommunale anlegg.
  • private barnehager
  • idrettsanlegg
  • anlegg tilhørende ideelle lag og organisasjoner
  • samfunnshus
  • bedehus
  • småbåthavner

I tillegg videreføres det fritak av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b) for fredete bygninger og verneverdige bygninger som har historisk verdi for eiendomsskatt.

Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter og Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Eiendomsskatten skal betales i to terminer, jamfør eiendomsskatteloven § 25.

10) Harestad skole byggetrinn 2 utsettes i tråd med rådmannens forslag, for at kommunen skal beholde en sunn økonomi og en forsvarlig drift av kommunens tjenester. Kommunestyret vil bygge byggetrinn 2 av Harestad skole når kommunens økonomi gir tilstrekkelig rom for dette.

11) Kommunestyret ber rådmannen utføre en gjennomgang av vedlikeholdsbehovene på den gamle delen av Harestad skole på kort og på mellomlang sikt, og lage en vedlikeholdsplan som framlegges for formannskapet.

12) Hvordan bør Randaberg kommune sin organisasjon se ut i 2030? Kommunestyret ber rådmannen ta et overordna blikk på organisasjonen i et framtidsperspektiv.

13) Driftsstyret på Harestad skole legges ned fra og med skoleåret 2019/2020, og det opprettes et samarbeidsutvalg som på de to øvrige skolene i Randaberg.

14) Det er lagt inn midler til drift av nye dagsenterplasser i økonomiplanen. I rådmannens budsjettforslag er disse midlene knyttet til en utvidelse av tilbudet ved Steindal gård. Kommunestyret ser behovet for nye dagsenterplasser, men avventer ny sak til formannskapet før beslutningen tas endelig om hvor dagsenterplassene skal være.

15) Eldrerådet har pekt på behov for en møteplass for seniorer på søndager i Randaberg, som tilbyr enkel middagsservering (Vardheim). Kommunestyret ber rådmannen vurdere om dette tilbudet kan gis i samarbeid med næringslivet og/eller frivillige, lag, foreninger, gjerne slik at det inkluderer arbeidstrening for unge.

16) Budsjettforliket mellom regjeringspartiene og KrF gir en økning i barnetrygden. Kommunestyret ber om en sak i løpet av våren 2019 om økonomiske konsekvenser for kommunen dersom familier med barn ikke får fratrekk for barnetrygd ved beregning av sosialstønad.

17) Randaberg kommune vil aktivt bidra til at Randaberg Idrettslag v/fotballgruppa sin plan om ny stadion ved Randaberg arena realiseres. Kommunestyret ber rådmannen om en sak innen juni 2019, der forholdet til festeavtale (gnr. 48 bnr. 281 og 226, deler av nåværende Randaberg stadion) avklares. Det vises til anmodning fra Randaberg idrettslag om overdragelse av eiendommen.

18) Randaberg kommune vil aktivt bidra til at Randaberg idrettslag v/volleyballgruppa sin plan om sandvolleyballhall ved Randaberg Arena realiseres. Randaberg kommune er nå eier av regulert areal til sandvolleyballhall. Kommunestyret ber rådmannen om en sak innen juni 2019 der formannskapet sitt vedtak 28/05 følges opp.

19) Kommunestyre ber rådmannen se på mulighetene for å lage et enkelt og sikkert stupebrett som erstatter eksisterende gammelt stupebrett på Vistestranden.

20) Det øremerkes 2.000 kroner per elev innenfor skole i hele økonomiplanperioden og utover økonomiplanperioden, som skal benyttes til leirskole eller lignende for 8. trinnet. Midlene prisjusteres hvert år.

21) Det viser av KOSTRA at byggesaksgebyrene i Randaberg kommune er nesten dobbelt så høyt som gjennomsnittet i sammenlignbar gruppe. Kommunestyret ber rådmannen synliggjøre hvorfor selvkostprisen i Randaberg kommune er så mye høyere enn gjennomsnittet i gruppe 8.

22) I lys av Tolga-saken er det kommet frem registrering av psykisk utviklingshemmede og personer som er satt under vergemål uten at de er utviklingshemmede. Kommunestyret ber rådmannen redegjøre for hvordan det ligger an i Randaberg.

23) Merking/skilting av sykkel- og gangveier: Randaberg kommune ønsker å være en foregangskommune for bruk av sykkel og tilrettelagte turstier. Disse bør merkes slik at de er lett gjenkjennelige. Randaberg kommune utvikler/anskaffer en digital app.

Gode møteplasser er viktig.

Andre viktige budsjett-dokumenter

Tjenestene

I Randaberg kommune er det mer enn 1 080 ansatte. Her kan du lese litt mer om tjenestene som tilbys innbyggerne.

Men først noen billedglimt fra den grønne landsbyen fra året som har gått...

Fra Vistestranda en flott sommerdag i juli. Vi hadde mange flotte sommerdager i år...

Randabergbu nr. 11 000 er 4 år gamle Hajira, som bor i Nordliveien sammen med mor, Ayen Aden Osamn. Ordfører Kristine Enger overrakte gaver og blomster til vesle Hajira og moren i mai 2018.

Alle kan være med å plukke rusk langs strendene våre, som vesle Liv Eline på 2 år som i mai i år ryddet langs Sandestranda.

Fint pyntet til 17. mai-toget i Randaberg.

Sykkel gir glede.

Ordfører sitt "smykke" er alltid populært blant barna, som her fra åpningen av sykkelvei på Viste.

Svein Sørnes, leder av 17. mai-komiteen og næringsforeningen i Randaberg, er en god ambassadør for den grønne landsbyen.

Sentraladministrasjonen

Innhold: Sentraladministrasjonen er rådmannen (som er øverste administrative leder i kommunen), personal- og organisasjonsutvikling, kommunikasjon og demokrati (inklusiv IKT-avdelingen) og økonomi.

Årsverk: 32,10 (totalt). Rådmannen (1,00), Personal- og organisasjon (6,60), Økonomi (8,80), Kommunikasjon og demokrati (15,70).

Helse og velferd

Innhold: Helse og velferd består av 4 virksomheter og 1 område for felles tjenester. De ulike virksomhetene er: heldøgn (sykehjem, nattjeneste, bofellesskap), hjemmetjeneste (hjemmesykepleie, fysioterapi og ergoterap for voksne brukere, Frisklivsentral, psykisk helse og rus), bolig- og avlastningstjeneste og helsetjeneste for barn .

Årsverk: 272,86 (totalt). Felles (17,40), Heldøgn (100,05), Hjemmetjeneste (51,77), Bolig- og avlastning (83,69), Helsetjeneste barn (19,95).

Kultur

Innhold: Kultur består av kulturskolen, folkebiblioteket, idrett, Randaberghallen og fritid. I tillegg finner vi her drift av Landsbyhuset (kulturskole, bibliotek og administrasjon), Tungenes fyr og Vistnestunet museumsgård, samt Varen Randaberg kulturscene.

Årsverk: 26,86 (totalt). Felles (4,10), Kulturskolen (7,06), Idrett/Randaberghallen (6,10), Bibliotek (4,00), Fritid (5,60).

Oppvekst

Innhold: Oppvekst består av skolene (inklusiv skolefritidsordningene, avdeling tilpasset opplæring og Intro-klasse), barnehagene, barnevernet og Tverrfaglig team.

Årsverk: 193,80 (totalt). Felles (3,20), Harestad skole (64,90), Harestad skole SFO (7,30), Harestad skole ATO (12,00), Grødem skole (53,40), Grødem skole SFO (5,80), Grødem skole Introbasen (6,00), Goa skole (33,70), Goa skole SFO (4,50), Tverrfaglig team (3,00).

NAV

Innhold: NAV Randaberg er organisert med 4 avdelinger: Jobb- og introteam (bosetting og introduksjonsprogram for flyktninger), Jobb- og veiledningssenter (kartlegging og veiledning av brukere som trenger litt bistand til å komme i jobb eller beholder jobb), Jobb- og avklaringsenhet (oppfølging av brukere som har mer omfattende behov for veiledning og tiltak for å holde arbeid eller komme i jobb) og Økonomiteam (gjeldsrådgiving og disponeringsavtaler).

Årsverk: 19,40 (totalt). Leder (1,00), Jobb og introteam (6,10), Jobb og veiledningssenter (6,50), Jobb og avklaringssenter (4,00), Økonomiteam (1,80).

Plan og miljø

Innhold: Hovedoppgavene er saksbehandling og veiledning etter plan- og bygningsloven, produksjon av ulike planer samt medvirkning i arealplanlegging. Tjenesteområdet består av fagområdene Byggesak, Geodata og Landbruk.

Årsverk: 10,60 (totalt). Felles (5,00), Geodata (1,00), Byggesak (3,10), Landbruk (1,50).

Tekniske tjenester

Innhold: Består av avdelingene Bygg og eiendom og Teknisk drift (inklusiv vei, vann, avløp, park og renovasjon), samt kommunens prosjektledelse for bygg.

Årsverk: 66,14 (totalt). Teknisk drift (23,60), Vedlikehold/drift (7,90), Renhold (30,94), Bolig (1,50), Prosjektledelse (2,20).

Randaberg kirkelige fellesråd

Innhold: Det kirkelige fellesrådet er arbeidsgiver for kirkens ansatte og har ansvar for drift og vedlikehold av kirkebygg og kirkegårder.

Årsverk: 10,30 (totalt). Kirkeverge (1,00), Daglig ledere (1,80), Frivillighetskoordinator (0,40), Renhold (0,40), Kirketjener/vaktmester (1,10), Organist/musiker (1,10), Diakoner (0,85), Prest (0,4), Barne- og ungdomsarbeider (1,30), Trosopplæringsmedarbeidere (1,55).

Når blir budsjettet vedtatt?

Kommunestyret gjør endelig vedtak i budsjettet i sitt siste møte for året, torsdag 13. desember. Møtet kan du delta i selv fra tilhørerbenk, eller se direkte på vårt web-TV. Møtestart er kl. 13.00.

Created By
Ove Sveinung Tennfjord
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.