ÀTOMS NEREA SÁNCHEZ

John Dalton

MODEL DE DALTON

Al 1808, el químic britànic Dalton va publicar les seves idees sobre el model atòmic de la matèria. Va ser el primer en fer-ho. Les idees principals de la seva teoria son...

  1. Tota la matèria està constituïda per àtoms
  2. Dalton descrivia els àtoms com unes pilotetes minúscules, sòlides e indivisibles
  3. Segons la seva teoria, els àtoms d’un element eren tots iguals i els àtoms de diferents elements eren diferents.
Així eren els àtoms segons Dalton
J.J Thomson

MODEL DE THOMSON

Més endavant, cap al 1904, el també anglés J.J Thomson va proposar la segona teoria sobre l'estructura dels àtoms, que es basava en aquestes idees principalment:

  1. Els àtoms estaven formats de partícules més petites i envoltats d’electrons.
  2. Creia que els electrons (carregats negativament) es trobaven dintre de la massa (carregada positivament)

• El seu model està conegut també com el ‘raisin bun model’ (el model del pastisset de passes), ja que comparen l'estructura de l'àtom segons Thomson amb la d'aquest pastisset

Com eren els àtoms segons Thomson
Ernest Rutherford

MODEL DE RUTHERFORD

La tercera teoria sobre estructura atòmica, va estar publicada al 1911, poc més tard que la de Thomson. El seu autor va ser Ernest Rutherford, un científic de Nova Zelanda. Ell...

  1. Va descobrir els protons i el nucli de l’àtom.
  2. Va deduir que l’àtom estava format també per una cuirassa, amb electrons girant al voltant del nucli central
  3. Va anomenar a les partícules carregades positivament protons, i al nucli nucleus
Així eren els àtoms segons Rutherford
BIBLIOGRAFIA...

https://www.texasgateway.org/sites/default/files/resources/documents/EvolutionOfAtomicModel.pdf

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/atomo/modelos.htm

https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page

Credits:

Created with images by Cezary Borysiuk - "Atoms"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.