Hører du hva jeg sier? KOMMUNIKASJON - EN NØKKEL TIL KUNDERELASJON OG SAMARBEID

Kommunikasjon skaper relasjoner. Det vi sier, måten vi sier det på og intensjonen med det vi formidler er oppfattelsen av budskapet

IT`S ALL ABOUT PEOPLE

INSPIRASJONS-BOOST I SAMARBEID MED ATEA FOR Å BYGGE GODE KUNDERELASJONER

ONSDAG 15. FEBRUAR 2017

FORSKJELLIGHETER SKAPER MULIGHETER

Med bare 6 parametere kan vi få 720 ulike kombinasjoner - er din AND lik din kundes AND?

Når vi tar hensyn til våre ulike måter å motta og prosessere informasjon vil vi lykkes når vi skal levere til andre som ikke har samme preferanse som oss selv!

ATEA ØNSKER GODE KUNDERELASJONER OG FOKUSERER PÅ SAMARBEID SOM ET ELEMENT I SIN STRATEGI

«Sammen med kundene våre i hele landet bygger Atea Norge med IT»
«I nært samarbeid med kundene og partnerne våre skal vi utvikle løsninger som neste generasjon kan være stolte av. »

68 % AV KUNDENE FORLATER SINE LEVERANDØRER PGA DÅRLIGE RELASJONER - SERVICE, KUNDEBEHANDLING OG OPPFØLGING

SPILL HVERANDRE GODE OG FÅ POSITIVE RELASJONER

En relasjon skapes av kombinasjonen handling og kommunikasjon - De gode relasjoner skaper en vinn/vinn situasjon og vår gevinst er : Omdømmebygging, PR, Kvalitet i leveranser, Lojalitet og gjenkjøp.

500 %

Det koster 5 ganger så mye å få en ny kunde som å beholde en eksisterende

Vi har direkte relasjoner med kundens kontaktperson , prosjektgruppe, eier, sluttbrukere, styregruppe-representanter......

....og vi har relasjon til våre egne kollegaer, prosjektgruppe, medarbeidere, leder, …Vår relasjon til interne påvirker også kunderelasjonen - indirekte.

VI KAN SPILLE HVERANDRE GODE VED Å GI HVERANDRE BEST TENKELIG UTGANGSPUNKT FOR Å LØSE VÅRE OPPGAVER. GOD KUNDERELASJON STARTER INNENFRA - NÅR JEG VET HVA JEG TRENGER FOR Å BLI GOD KAN JEG FORTELLE DET TIL DEG, OG NÅR DU VET HVA JEG TRENGER KAN DU GI MEG DET. DERMED SPILLER VI HVERANDRE GODE I BESTE "EGGEN-STIL".

MED VÅRE EGENSKAPER OG FERDIGHETER BYGGER VI RELASJONER!

Selvledelse, Teambygging, Feedback, Tilstandsstyring, Kommunikasjon.............

GRUNNMUREN I EN POSITIV KUNDRELASJON ER TYDELIG KOMMUNIKASJON

"THE SINGLE BIGGEST PROBLEM IN COMMUNICATION IS THE ILLUSION THAT IT HAS TAKEN PLACE…"

GEORG BERNHARD SHAW

46 % AV ALLE MØTEDELTAGERE VET IKKE HVA DE SKAL GJØRE NÅR DE GÅR UT AV MØTET.....

AVSENDER ER ANSVARLIG FOR AT BUDSKAPET KOMMER FREM

Prossessverktøy og kommunikasjonsmodellen

4- MAT skaper innsikt i våre grunnleggende forskjelligheter, en innsikt som gjør det enklere å målrette kommunikasjon til enkeltpersoner og grupper i møter og samtaler.

Vi tar til oss - perceiving - informasjon på ulike måter.

  • Noen foretrekker å få informasjon som skaper erfaringer og gir følelser. De er i opplevelsen og relaterer den til egne erfaringer som de gjerne deler med andre. De er gode på dialog og foretrekker gruppeaktiviteter.
  • Andre tar informasjonen til seg intellektuelt - de tenker og lærer fra eksterne kilder. De nyter strukturert, utredet og vel organisert informasjon som forskning og rapporter.

Når vi har tatt inn informasjon begynner vi å prosessere den......

  • Noen begynner å reflektere over informasjonen for å forstå enda bedre den nye viten vi har tatt inn. De observerer og spør oppklarende spørsmål før de går over til action. De kan bli hengende lenge i refleksjon og kan gå over til å bli perfeksjonister.
  • I den motsatte enden av prosessing-aksen finner vi do-erne, de som bare gjør det og handler. De går raskt til action og vil bli raskt ferdig. De har lite tålmodighet med innhold som ikke er praktisk.

UT FRA DETTE KAN VI DELE VÅR PREFERANSE I 4 LÆRINGSTILER:

4 STILER FOR Å FORMATERE INFORMASJON

VI HAR ALLE 4 LÆRINGSTILENE I OSS, MEN HAR EN PREFERERT MÅTE Å TA IMOT OG BEHANDLE INFORMASJON PÅ.

NÅR VI TREFFER MED VÅR KOMMUNIKASJON HAR VI KLART Å MØTE DEN PREFERETE LÆRINGSSTILEN MED DET VI SIER..............

Eksempel: Hva får en kunde i en Office 365 leveranse

Eksempel: Endringsordre

FORVENTNINGSAVKLARING

Åpne og avklarende spørsmål i 5 trinn

  1. Sett rammer med – hvorfor, hva, hvordan og hva så, TENK I 4MAT
  2. Hva forventer kunden – La kunden selv fortelle
  3. Hva er vår forventning til kunden? - Få kunden til å fortelle hva de tror du som leverandør forventer.
  4. Bekrefte det som er korrekt og tilføy det som ikke kommer frem
  5. Oppsummer SKRIFTLIG - Det skaper tillit, troverdighet, tydelighet og fungerer som en kontrakt på gjensidige forventninger.

DET DU TRENER PÅ BLIR DU GOD TIL

I PRESENZA GLØDER VI FOR Å UTVIKLE MENNESKERS TALENTER. VI HAR ERFART AT MENNESKER SOM GJØR MER AV DET DE ER GODE TIL FÅR MER ENERGI, SKAPER STØRRE ENGASJEMENT OG OPPNÅR ENDA BEDRE RESULTATER.

Per Kristian Johnsen
Jeg har gjort alle feilene og tabbene som kan gjøres opp gjennom tiden som konsulent og prosjektleder. Jeg var lei av å gjøre alt jeg kunne og allikevel ikke få de resultatene jeg forventet. I en kombinasjon av flaks og et ønske om å finne ut hva jeg kunne gjort annerledes ble jeg introdusert for teknikker og modeller som bevisstgjorde hvordan jeg tenkte, følte, prosesserte og handlet, og at ikke alle andre gjorde det slik som meg.
Når har jeg tatt jobben med å oppsummere og systematisere erfaringene, og vi i Presenza har laget vårt program Presenza Activator. Her har vi tatt inn kunnskap fra en verdensomspennende organisasjon av Business Trainers som vi er en del av og som lanseres offisielt i disse dager – GAANS.
Endringer er ingen quick fix, det tar tid og er som en tur i en berg og dalbane. En spennende reise og en investering jeg anbefaler.

LYKKE TIL!

Eller ring oss på telefon 950 62 435 - 906 00 662

Credits:

Created with images by entirelysubjective - "Exclamation mark or question mark?"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.