Loading

Fullföljda studier Lärträff för erfarenhetsutbyte och inspiration

Kultur, relationer och systematik

Om man kokar ner erfarenheterna och den samlade visheten hos kloka rektorer, engagerade lärare och annan skicklig skolpersonal till en koncentrerad essens för lyckad skolutveckling finner man tre avgörande ingredienser. Det är bland annat Cederbergskolan i Jämtland och Munkedalsskolan i Bohuslän två exempel på.

Dessa skolor arbetar med kultur, relationer och systematik för att förbättra skolan som miljö för elevernas mognad, utveckling och lärande.

Med innerlighet och tålamod har man kartlagt, analyserat och genomfört förändringar.

  1. Platsens kultur, vad vi värderar och förväntar oss av oss själva och andra.
  2. Relationer, hur vi är mot varandra, hur vi knyter ann och kommer nära.
  3. Systematik, att vi genomför uppgifter och driver förändring på ett konsekvent och utvecklande sätt.

Genom att arbeta med kultur, relationer och systematik och hur dessa områden påverkar varandra kan vi tillsammans skapa en skolmiljö där elever och lärare trivs, och där eleverna lyckas med sina studier.

En kultur där det är coolt att plugga och där ambition och ansträngning är något att sträva efter.

Tillitsfulla relationer mellan elever och personal där engagemanget är äkta och leder till att varje elev känner sig sedd och trygg.

En långsiktig systematik för att metodiskt hitta och följa upp elever som inte kommer till skolan, som inte når godkända resultat eller på annat sätt signalerade att de inte mår bra.

Genom att arbeta medvetet med dessa områden har många skolor i vårt område börjat förändra en destruktiv miljö, med för många elever som inte når behörighet till gymnasiet, till en trygg plats för lärande där de flesta går ut nian med godkända betyg.

”Fullföljda studier” är ett projekt där skolor får metodstöd i den här typen av utvecklingsarbete med processledning från Hälsokällan.

Läs mer om satsningen Fullföljda studier på Fyrbodal kommunalförbunds hemsida.

För att sprida goda exempel och förmedla driv och inspiration arrangeras så kallade lärträffar där skolor som är med i projektet delar med sig av sina erfarenheter.

Lärträff för att byta erfarenheter och lära mer

På lärträffen den 12 mars deltog även en rektor från en skola utanför Hälsokällans geografiska ansvarsområden. Anledningen är helt enkelt deras häpnadsväckande framgångar med att förändra kulturen och elevernas resultat.

Jag läste om skolan och tänkte att den rektorn bara måste vi ju få lyssna till och prata med för att få veta hur de gör!

Henrik Erlandsson, verksamhetsutvecklare på Hälsokällan och processledare för Fullföljda studier bjöd sagt och gjort in Tomas Hallberg till den lokala lärträffen i Fyrbodal.

Tomas Hallberg är rektor i Föllinge skolområde, som ligger i Krokom i Jämtland. Han berättade om den resa som Cederbergskolan i Föllinge gjort. På tre år har skolan utvecklats från att endast femtio procent av pojkarna i nian gick ut med gymnasiebehörighet till att samtliga elever når behörighet.

Från bråkig, gruffig, otrygg, rent av hotfull atmosfär i korridorerna till en lugn, trygg miljö där det är skönt att hänga. Och framför allt. På Cederbergsskolan är den normativa kulturen idag att prioritera studier.

Så var sannerligen inte för tre år sedan. Då var det matchokultur och nonchalans mot skolan och studier som rådde. Den som pluggade var mes och tönt. Den som struntade i skolan, inte var rädd för att ta till våld och var stöddig, var kung.

Så hur gjorde de då, på Cederbergskolan?

Summa summarum arbetade lärarna tillsammans med övrig skolpersonal med att schemalagt finnas där eleverna finns, alltså även på rasterna på skolgården och i korridorerna. Utgångspunkten var att varenda elev skulle känna sig sedd, bekräftad och viktig av de vuxna på skolan.

Vi arbetade mycket med värderingar kring hur vi som arbetar på skolan ser på våra elever. Att sluta önska ”drömelever” och istället på djupet respektera de barn och ungdomar som går på skolan.

/ Tomas Hallberg.

De började även systematiskt följa upp all skolfrånvaro och elevhälsans roll stärktes både praktiskt och strategiskt för att förebygga frånvaro, skolleda och psykisk ohälsa.

Bland annat har skolhälsans personal egna lektioner en gång i veckan med de äldre årskurserna på temat kultur och värderingar.

På Cederbergskolan införde man en heltidsmentor som på heltid arbetar med att finnas för eleverna och vara brygga mellan elev, hem, skola och övriga samhället, exempelvis socialtjänst.

Man såg även till att skapa tid och möjlighet för annan personal, till exempel vaktmästaren, att vara med eleverna och få dem att själva engagera sig i att praktiskt göra skola snygg och trevlig.

Med andra ord arbetade man medvetet och planerat med kultur, relationer och systematik.

Den plan vi gjorde tillsammans på skolan för vad vi ville uppnå är helig för oss. Detta är vår gemensamma strategiska prioritering som vi håller oss till konsekvent och över tid. Vad som än händer hoppar vi aldrig över möten där arbetet med målen systematiskt följs upp.

Tomas Hallberg anser att det långsiktigt konsekventa är helt nödvändigt för att lyckas. Och han hävdar att det är hans roll som ledare att ge övrig personal förutsättningar att prioritera just detta arbete. Han ser till att hålla undan för andra påbud som riskerar att inkräkta på personalens arbetstid och engagemang.

I Munkedalsskolan är hela personalgruppen involverad

Ett gott exempel på skolutveckling inom ramen för Fullföljda studier i vårt eget område är Munkedalsskolan. Där arbetar förstelärarna Monica Stenström, Cecilia Härling och Amanda Wilhelmsson med att driva utvecklingsarbetet.

Att verka förebyggande mot skolavhopp och att alla elever ska nå målen har alltid varit viktigt för skolan. I och med att de gick med i projektet satte de extra strålkastarljus på detta arbete. Det innebär att satsningarna är genomgripande i hela organisationen och att de arbetar systematiskt med att kartlägga och följa upp frånvaro och psykisk ohälsa.

I Munkedalsskolan var man noga med att involvera all personal i satsningen. Alla lärare fick lämna in namn på de elever de kände oro inför och dessa elever kartlades omsorgsfullt, bland annat genom intervjuer, för att ta reda på hur de mår och vad det är som gör att det är svårt att vara i skolan och eller klara målen.

Elever med autism är en elevgrupp som ofta är i stort behov av insatser för att kunna fullfölja sina studier. Enligt en kartläggning av Autism och Aspergerförbundet finns drygt sjuttio procent av dessa elevers totala skolfrånvaro på mellanstadiet.

För vissa elever är det till exempelvis inte skoldagen i sig som stressar, utan det är själva resan till skolan som är den största utmaningen, och då får man hitta kloka lösningar för just det.

På Munkedalsskolan arbetar man nu systematiskt med fyra områden: Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), låga kunskaper, psykisk ohälsa och bristande språkkunskaper.

Även på Munkedalsskolan är arbetet med Fullföljda studier ett långsiktigt prioriterat åtagande som de inte gör avkall på vad som än händer.

Vi är tre förstelärare som tillsammans driver satsningen och vi gör det i nära samförstånd och i samarbete med våra kollegor. Just att alla är involverade är en viktig del av framgången,

säger Monica Stenström, Cecilia Härling och Amanda Wilhelmsson.

En annan framgångsfaktor för dessa båda skolor är att de har identifierat det som redan fungerar bra, utvecklat det ytterligare samt systematiserat sättet att arbeta.

Hälsokällans roll är att ge processtöd för detta utvecklingsfokus. Henrik Erlandsson avslutar:

Det handlar i slutänden om ett ledarskap som praktiskt och konkret avsätter tid för och ger förutsättningar till utvecklingsarbete. Och att involvera såväl personal som elever i förändringen. Då går det att systematiskt förändra kulturen och skapa en skola där elever mår bra, vill vara och lära sig.

Vill du veta mer om Fullföljda studier, mejla Henrik Erlandsson, henrik.erlandsson@fyrbodal.se, eller ring 0702-09 94 82.

Created By
Jenny Mårtensson
Appreciate

Credits:

Har skapats med bilder av Pexels - "boy man person" • doseofjasmin - "outfits aesthetic grunge" • Cparks - "boy brown eyes eyes" • TanteTati - "handprint hands color" • pixel2013 - "love heart together" • Shlomaster - "person little boy" • Greyerbaby - "girl bonnet portrait"