ÀTOM MODELS ÀTOMICS

QUE ÉS L'ÀTOM?

Els àtoms són la unitat bàsica de tota la matèria, l'estructura que defineix a tots els elements i té propietats químiques ben definides.

Les parts dels àtoms són:

  1. nucli
  2. protons
  3. electrons
  4. neutrons
  5. isòtops
MODEL DE DALTON

Durant el segle XVIII i principis del XIX Alguns Científics havien investigació diferents aspectes de les reaccions químiques, obtenint les anomenades lleis clàssiques de la Química.

La imatge de l'àtom exposada per Dalton en la seva teoria atòmica, per explicar aquestes lleis, és la de minúscules partícules esfèriques, indivisibles i immutables,iguals entre si en cada element químic

MODEL DE THOMSON

Va demostrar que dins dels àtoms hi ha unes partícules diminutes, amb càrrega elèctrica negativa, a les que es va anomenar electrons.

D'aquest descobriment va deduir que l'àtom devia ser una esfera de matèria carregada positivament, en l'interior estaven incrustats els electrons.

MODEL DE RUTHERFORD

El 1911, el físic anglès E. Rutherford (1871-1937), va llançar partícules alfa de càrrega positiva, com si fossin projectils, sobre una làmina molt prima d’or.

Va demostrar que els àtoms no eren massissos, com es creia, sinó que estan buits en la seva major part i en el centre hi ha un diminut nucli.

WEBGRAFÍA

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/atomo/modelos.htm

http://agora.xtec.cat/iesb7/moodle/course/view.php?id=642&section=9

www.xtec.cat/~ssabate/4t%20eso/.../MODELS%20ATÒMICS.pp

Credits:

Created with images by Cezary Borysiuk - "Atoms" • historic.brussels - "Storm clouds over the Atomium, Brussels, Belgium" • UCL Mathematical and Physical Sciences - "Graphite"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.