Kamerakynä pedagogiikka

Kamerakynä pedagogiikan avulla voidaan auttaa oppijoita oppimaan monilukutaitoa:

  • Kuva. video, ääni, puhe
  • Teksti

Parhaimmillaan kamerakynä pedagogiikka on toimiva ja hyvä ratkaisu, jolla voidaan saada vaihtelua oppituntien ja kurssien rakenteeseen. Ja sitä kautta saadaan oppijoiden motivaatio pysymään paremmin yllä.

Esimerkki videolla pedagoginen viihtyminen toteutui hyvin:

  • kaikki osallistuivat, ainakaan videon perusteella kukaan ei jäänyt yksin vaan kaikki toimivat toiset huomioiden
  • toimintaympäristö oli turvallinen jokainen tiesi mitä tehdään ja missä
  • jokainen lapsi oli todella innokkaasti ja uteliaasti toteuttamassa annettua tehtävää

Olisi mielenkiintoista kokeilla kuinka kamerakynä menetelmä toimisi lukiossa esimerkiksi fysiikan tai matematiikan tunneilla. Lähtökohtaisesti fysiikassa varmaan toimisi hyvin, koska toiminta olisi erilaista ja tahti ei ole aivan niin kiireinen kuin matematiikassa. Lisäksi fysiikka aineena mahdollistaa erilaisten ilmiöiden tutkimisen ja tulkitsemisen.

Created By
Ari Shemeikka
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.