NÁRODNÝ PARK SLOVENSKÝ KRAS Anna ermová, 9.c

▪️Nachádza sa v juhozápadnej časti východného Slovenska

▪️Rozpestiera sa na území okresov Rožňava, Košice a časť leží aj v okrese Revúca

Územie Slovenského krasu bolo 1. marca 1977 ako prvé na Slovensku zapísané do medzinárodnej siete biosférických rezervácií v rámci programu UNESCO - Človek a biosféra.

V Slovenskom krase je známych vyše 1000 jaskýň a priepastí. Na zasadnutí Výboru svetového dedičstva V Berlíne boli jaskyne Slovenského krasu a priľahlého Aggtelekského krasu v Maďarsku zapísané do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

(priepaste a jaskyňe)

Pre svoje výnimočné prírodné a estetické hodnoty bol Nariadením vlády Slovenskej republiky 13. februára 2002 vyhlásený Slovenský kras za národný park. Jeho výmera je 34 611 ha, výmera ochranného pásma je 11 741 ha.

(logo národného parku)

▪️najvyšším bodom národného parku je Matesová skala (925 m.n.m.), pramenisko Blatného potoka leží vo výške 1028m, najnižšie miesto sa nachádza na úpätí Plešivskej planiny (217 m.n.m.)

▪️ najdlhšou a najhlbšou jaskyňou je jaskynný systém Skalistého potoka, má dĺžku 8 123 m a vertikálne rozpätie 376 m

VODSTVO

Na území národného parku Slovenského krasu prakticky neexistuje povrchový odtok vody. Zrážková voda presakuje cez pôdu a systémom puklín sa dostáva do podzemných dutín, tým vznikajú vyvieračky. Chránené územie odvodňuje rieka Slaná s prítokom Štítnik, Muráň a Turňa s viacerými menšími prítokmi. Nachádza sa tu niekoľko neveľkých vodných nádrži. Z vodopádov sa tu nachádzajú len dve a to Hájske vodopády a Hrhovský vodopád. Nachádzajú sa tu aj dve krasové jazierka a to Silické jazierko a Lúčanské krasové jazierko.

GEOLÓGIA

Mnoho závrtov má priemer až 100 m a na ich dnách sú skryté ústia priepastí. Najvzácnejšie sprístupnené jaskyne v národnom parku sú Domnica, Gombasecká, Jasovská, Krásnohorská a Ochtinská aragonitová jaskyňa. Mnohoo podzemných priestorov je ešte verejnosti neprístupných. Charakteristické sú aj zvislé jaskyne a priepasti. Zaujímavý je výskyt červeno sfarbených pôd, ktoré sú produktom zvetrávania v starších geologických dobách.

FAUNA

Pestré prírodné podmienky ovplyvňujú vývoj a rozšírenie živočíšstva, v ktorom možno pozorovať miešanie horských lesostepných a stepných druhov. Napríklad na teplých južných stráňach Zádielskej doliny žije jašterica zelená a v nižších polohách je jašterica živorodá. Zádielska dolina je najbohatšou lokalitou mäkkýšov v Slovenskej republike. Z hmyzu sú v národnom parku najviac zastúpené motýle napríklad jasoň červenooký a lišaj smrtihlav. Z plazov okrem spomínaných jašteríc sa tu vyskytuje a je jašterica múrová a vzácne krátkonôžka štíhla. Z vtákov má v Slovenskom krase severnú hranicu svojho rozšírenia strnádka Cia. Hniezdia tu mnohé druhy dravého vtáctva ako sú sokol myšiar, ráhor, sťahovavý,orol krikľavý a kráľovský, hadiar krátkoprstý a iné. Z drobných cicavcov sa vyskytujú plch hôrny, záhradný a plšík lieskový, z netopierov ucháč sivý, podkovár veľký a podkovár južný. na planinách často vidieť si syna a jež a bledého. Pri potokoch riečkach žije vzácne vydra riečna. Zo šeliem je prítomný rys ostrovid, mačka divá, kuna hôrna a kuna skalná. Osobitné živočíšstvo je v jaskyniach, priepastiach a vyvieračkach.

FLÓRA

Teplomilnú vegetáciu národného parku Slovenský kras spestrujú horské a vysokohorské druhy viazané na vápencové podložie. vzácne tu rastie treťohorný relikt škuma vlasatá. horské druhý sú najmä v Zádielskej doline a na Gerlašských skalách. Veľmi vzácna je nová lokalita šafrana Heuloffelovho. Na mokrýich stanovištiach rastie vzácny kosatec sibírsky. V minulosti bolo celé územie pokryté lesmi. Pôvodné dubové a dubovo-hrabové lesy však vyťažili. Na strmých sutinových strániach rastli javorové, lipové a bukové lesy s dubom zimným. Pôvodné lesy sú v hlbších roklinách, na dne závrtov a na severných svahov planín.

KLIMATOLÓGIA

Územie národného parku Slovenský kras sa nachádza v teplej klimatickej oblasti s mierne vlhkým a mierne teplým okrskom. Najvyššie časti ochranného pásma sú pod vplyvom mierne chladnej klimatickej oblasti. Ide o relatívne najteplejšie a najsuchšie územie u nás. priemerné teploty v zime sú tu okolo - 3°C a v lete 21°C. V lete časté nebezpečenstvo výskytu búrok!

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.