Gallery Nutruja Chanhunee 5604600100

CMYK = สีที่นำมาใช้ผสมทั้ง4สีนี้ จะทำให้เกิดสีต่างๆอีกหลายร้อยสีนำมาใช้การพิมสีต่าง

Vector = เส้นสมมุติหรือแสดงทิศทางและปริมาณ

GIF = เป็นไฟล์ภาพชนิดหนึ่งที่มีการอัดข้อมูลได้สูง ไฟล์ชนิดนี้ไม่เหมาะกับภาพรายละเอียดสูง

CROP = การตัดหรือเจียนบางส่วนของภาพเพื่อให้ไม่ใหเกินเนื้อในหน่วยความจำ

PIXEL = ความละเอียดของภาพ

Design = การออกแบบ

JPEG = การบีบอัดภาพส่วนเสียให้เสียความละเอียดน้อยที่สุด

Tiff = รูปแบบใช้เก็บภาพความละเอียดเช่น เลเยอร์

RGB = การผสมสี 3 สีหลัก คือ แดง เขียว น้ำเงิน

ภาพตัดปะที่ความสวยงามที่ ไม่เคยเกิดขึ้น

ตัวหนัง A-Z รวบรวมงานเญ้บเล่มเพื่อที่จะจัดส่งไปให้ บ้านนกขมิ้นเพื่อเป็นการศึกษาของเด็กๆ

ทำหน้าที่เป็นกราฟฟิก ตกแต่งรูปภาพที่ต่างๆ ที่คงเหลืออยู่และตกแต่งลวดลายเพื่อให้เกิดความสวยงาม

LAYER คือของการซ้อนทับกันของภาพเป็นชั้นๆ นั้น เปรียบเสมือนเเผ่นใส่ ที่เมื่อเรานำมาวางทับกัน ก็จะสามารถมองเห็น ภาพที่เกิดจากการซ้อนกันของแผ่นใสได้เหมือนเป็นภาพเดียว

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.