Däggdjur Hardjur

Däggdjur föder levande ungar, och diar mammans bröstmjölk. En grupp däggdjur är hardjur.

Hardjur

I Sverige har vi tre olika hardjur:

  • Vildkanin
  • Skogshare
  • Fälthare

Vildkanin

foto: Vildkanin

Vildkaninen har korta öron och ben. Den äter gräs, örter, kvistar och knoppar. Vildkaninerna bor i Skåne och på Gotland. Den klarar sig på vintern genom att gräva gångar. Vildkaninen finns bara i södra Sverige. För att den inte är så anpassad till kalla vintrar.

Credits:

Created with images by skeeze - "rabbit bunny hare" • tdfugere - "bunny rabbit grass"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.