Loading

Ny lagstiftning angående prioritering och urval i vuxenutbildningen

Riksdagen har under våren beslutat om ändringar i skollagen för att komvux i högre grad ska bidra till arbetslivets behov av kompetens och bättre möta vuxnas behov av utbildning i olika skeden av livet. Förändringarna börjar gälla för alla som antas till studier som påbörjas efter 1 juli 2021.

Lagändringen innebär att de som har störst behov av utbildning ska prioriteras när det gäller komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå.

För Sveriges kommuner och deras vuxenutbildningar har det inneburit att implementeringen av de nya prioriteringarna och urvalsreglerna måste på plats snabbt för att kunna tillämpa lagen i den antagningsprocess som pågår inför höstterminen.

Skolverket har haft digitala informationsträffar om den nya lagstiftningen men det finns stort tolkningsutrymme kring olika delar av lagen vilket kan påverka rättssäkerheten för de sökande. Vid dessa informationsträffar har Skolverket bl a påpekat att kommunerna måste fundera över dimensioneringen av utbildningar om de hamnar i situationer där de måste göra prioriteringar.

Fyrbodal

Fyrbodals kommunalförbund bjöd in företrädare från några av de större utbildningsanordnarna i Fyrbodal, Boråsregionen, Göteborgsregionen och Skaraborg för att ge dessa möjlighet att lyssna in varandra när det gäller tolkningar av den nya lagstiftningen och även diskutera frågorna med varandra.

- Frågan kom initialt från vuxenutbildningen i Uddevalla och eftersom en diskussionen kan bidra till ett lärande mellan de olika vuxenutbildningsanordnarna, och förhoppningsvis bidra till likvärdiga tolkningar av lagen tyckte vi det var en god idé att ordna ett möte, säger Amir Dahan Agerlund, som tillsammans med Per Hasselberg arrangerade mötet.

De stora utbildningsanordnarna har större resurser att djupdyka i dessa frågor och förhoppningsvis kan deras arbete bidra till att mindre kommuner kan dra nytta av de stora kommunernas förarbete. På mötet om prioritering och urval identifierades de individuella studieplanerna (ISP) som en nyckelfaktor i arbetet med prioriteringar och urval. Därför kommer ett uppföljande möte efter sommaren att fokusera på just ISP,

berättar Amir Dahan Agerlund för Noterat.

Kommunerna kommer noggrant utvärderar de första antagningarna som görs utifrån den nya lagstiftningen. Med anledning av den korta implementeringstiden och viss otylighet i lagtexten kommer kommunerna i Sverige att göra olika tolkningar både när det gäller prioritering och urval i de första antagningsomgångarna. Det är långsiktigt varken likvärdigt eller rättssäkert. Vilka effekter får den nya lagstiftningen för den kommunala vuxenutbildningen, för elevers måluppfyllelse och för kompetensförsörjningen? Det är också oerhört viktiga frågor att följa upp framåt.

Credits:

Text: Per Hasselberg. Skapad med bilder från qimono - "scale justice weight"