Cultuur wil ook wat Van oud naar nieuw

Sociale technologie heeft invloed op hoe we werken. Maar om het succesvol in te zetten is ook een andere mindset en cultuur nodig. Welke tegenstrijdigheden kom jij wel eens tegen?
Created By
Sibrenne Wagenaar
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.