Bra saker först. Jag gillar att röra på mig. Jag gillar att sover länge. Jag äter hälsosamt men också godsaker. Nästa min problemen. Jag sover för lite eftersom jag stressar så hemskt lätt. Också jag brukar känner nervös och stressad. Men sova är den bästa lösningen för allt.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.