SAFARI ASKER - VOLLEN - BORGEN

Organisering - fint å løfte blikket, få nye ideer

Årshjul - møtehjul - arenaer for samhandling, kommunikasjon og ledelse - refleksjonsgrupper (team, trinn, fagseksjoner), fargegrupper

Refleksjon om egen praksis - ledelse

Roller og funksjoner

Digital skolehverdag

Google Classroom - OneNote - Google docs - ITL - Chromebook/PC - verktøy for læring - ledelse av lærernes digitale utvikling (modellering)

Synlig ledelse - hva og hvordan?

Vandring i ulike skolebygg - bruk av læringsrom - vegger - innredning - plakater/bilder

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.